ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุชาดา สมบุญโสด
ครูที่ปรึกษา : นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8797 เด็กชายณัฐวุัตร์ นิลรัตนานนท์ 1/2 รอการบันทึก
2 8798 เด็กชายถิราวัฒน์ ดอนศรีคุ้ม 1/2 รอการบันทึก
3 8799 เด็กชายธนภัทร ไชยยะโคตร 1/2 รอการบันทึก
4 8800 เด็กชายธนวัฒน์ ดาสาลี 1/2 รอการบันทึก
5 8801 เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีชัย 1/2 รอการบันทึก
6 8802 เด็กชายนิธิศ ไสยะสิทธิ์ 1/2 รอการบันทึก
7 8803 เด็กชายปกรณ์ กำแก้ว 1/2 รอการบันทึก
8 8804 เด็กชายวัชรพล ประทุมชาติ 1/2 รอการบันทึก
9 8805 เด็กชายวีรภััทร แก้วบัวดี 1/2 รอการบันทึก
10 8806 เด็กชายสยาม เดชสังข์ 1/2 รอการบันทึก
11 8807 เด็กชายอัครพล ตู๋ปาน 1/2 รอการบันทึก
12 8808 เด็กชายอิราวัฒน์ ว่องวิ่ง 1/2 รอการบันทึก
13 8977 เด็กชายกฤษณพงศ์ ชัยหงษ์ 1/2 รอการบันทึก
14 8809 เด็กหญิงกวินทิพย์ ตรีกูล 1/2 รอการบันทึก
15 8810 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ พุทธิ 1/2 รอการบันทึก
16 8811 เด็กหญิงกัลย์กมล บุญตัน 1/2 รอการบันทึก
17 8812 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิ์หวี 1/2 รอการบันทึก
18 8813 เด็กหญิงเขมิกา สุขเกษม 1/2 รอการบันทึก
19 8814 เด็กหญิงจิรชยา คำสอาด 1/2 รอการบันทึก
20 8815 เด็กหญิงณภัฐษรณ์ สวัสดี 1/2 รอการบันทึก
21 8816 เด็กหญิงธันยชนก มั่นเด็ดวิทย์ 1/2 รอการบันทึก
22 8817 เด็กหญิงเปี่ยมรัก ฉ่ำทอง 1/2 รอการบันทึก
23 8818 เด็กหญิงเปี่ยมสุข ฉ่ำทอง 1/2 รอการบันทึก
24 8819 เด็กหญิงพรชนก จันทิมา 1/2 รอการบันทึก
25 8820 เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิ์ทอง 1/2 รอการบันทึก
26 8821 เด็กหญิงวรัญญา รอดผุย 1/2 รอการบันทึก
27 8822 เด็กหญิงวราวรรณ ปันโน 1/2 รอการบันทึก
28 8823 เด็กหญิงสุชานันท์ กันนุฬา 1/2 รอการบันทึก
29 8824 เด็กหญิงสุดารัตน์ สามบุญชื่น 1/2 รอการบันทึก
30 8825 เด็กหญิงสุรวีร์ โพธิ์เฉล้ม 1/2 รอการบันทึก
31 8826 เด็กหญิงอรนิภา สายภู่ 1/2 รอการบันทึก
32 8978 เด็กหญิงนันทัชพร บุบผาชาติ 1/2 รอการบันทึก