ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-06-18 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวชนนี มันตระสูตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8827 เด็กชายกฤษกร มั่นเหมาะ 1/3 รอการบันทึก
2 8828 เด็กชายจิรวัฒน์ ตุ้ยนันต๊ะ 1/3 รอการบันทึก
3 8829 เด็กชายจิรายุ กลิ่นขำ 1/3 รอการบันทึก
4 8830 เด็กชายชัยทัต วงษ์กัณหา 1/3 รอการบันทึก
5 8831 เด็กชายณัฏชนน พราหมณ์นุช 1/3 รอการบันทึก
6 8832 เด็กชายณัฏพงค์ บูชา 1/3 รอการบันทึก
7 8833 เด็กชาย ต้องคุณ สารสิงห์ 1/3 รอการบันทึก
8 8834 เด็กชายเตชิต อ้นพา 1/3 รอการบันทึก
9 8835 เด็กชายถิรภัทร ถาวรวงศ์ 1/3 รอการบันทึก
10 8836 เด็กชายถิรวัฒน์ ชินวงษ์ทัน 1/3 รอการบันทึก
11 8837 เด็กชายปกาสิต ประมูล 1/3 รอการบันทึก
12 8838 เด็กชายภาณุพงศ์ สุขสัมพันธ์ 1/3 รอการบันทึก
13 8839 เด็กชายภานุพงษ์ เอี่ยมละออ 1/3 รอการบันทึก
14 8840 เด็กชายมีนา เกษาพร 1/3 รอการบันทึก
15 8841 เด็กชายรัชตะ ก้อนสันทัด 1/3 รอการบันทึก
16 8842 เด็กชายวุฒิชัย สิงห์ฤกษ์ 1/3 รอการบันทึก
17 8843 เด็กชายอัครพล เชียรตระกูล 1/3 รอการบันทึก
18 8979 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สีนิล 1/3 รอการบันทึก
19 8980 เด็กชายภีมวัจน์ ดวงรัตน์ 1/3 รอการบันทึก
20 8844 เด็กหญิงกานต์มณี สินสถาน 1/3 รอการบันทึก
21 8845 เด็กหญิงจิรประภา คนานันท์ 1/3 รอการบันทึก
22 8846 เด็กหญิงญาณภาณี บุญมาพาด 1/3 รอการบันทึก
23 8847 เด็กหญิงฏิมากานต์ แสงอุทัย 1/3 รอการบันทึก
24 8848 เด็กหญิงณัฐนิชา เหล่าเขตกิจ 1/3 รอการบันทึก
25 8849 เด็กหญิงธนัญญา พุ่มบ้านเซ่า 1/3 รอการบันทึก
26 8850 เด็กหญิงบัณฑิตา เยี่ยมสมุทร 1/3 รอการบันทึก
27 8851 เด็กหญิงปิยธิดา ฟองบาลศรี 1/3 รอการบันทึก
28 8852 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มั่นเดชวิทย์ 1/3 รอการบันทึก
29 8853 เด็กหญิงละอองทิพย์ ลือวัฒนะ 1/3 รอการบันทึก
30 8854 เด็กหญิงวรัญญา อภิเดช 1/3 รอการบันทึก
31 8855 เด็กหญิงอุทุมพร เกิดใหม่ 1/3 รอการบันทึก
32 8981 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไกรยะราช 1/3 รอการบันทึก