ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนันทกร ศรีเริงหล้า
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8856 เด็กชายกฤติศักดิ์ พิมพา 1/4 รอการบันทึก
2 8857 เด็กชายกฤษวรา การะภักดี 1/4 รอการบันทึก
3 8858 เด็กชายกิตติทัต พ่วงเกิด 1/4 รอการบันทึก
4 8859 เด็กชายชัยวัฒน์ โทแหล่ง 1/4 รอการบันทึก
5 8860 เด็กชายธนดล ประมูล 1/4 รอการบันทึก
6 8861 เด็กชายปัญญา ใจมั่น 1/4 รอการบันทึก
7 8862 เด็กชายพชรดนัย ศรีดาวรรณ์ 1/4 รอการบันทึก
8 8863 เด็กชายพีรพัฒน์ การะภักดี 1/4 รอการบันทึก
9 8864 เด็กชายมาทวี วังนุวงษ์ 1/4 รอการบันทึก
10 8865 เด็กชายวัฒธนกิจ ปาระมีศรี 1/4 รอการบันทึก
11 8866 เด็กชายวีรวิทย์ สารสิงห์ 1/4 รอการบันทึก
12 8867 เด็กชายศุภชัย พันธ์ละออง 1/4 รอการบันทึก
13 8868 เด็กชายสมิทธิเดช ศรีเรืองแท้ 1/4 รอการบันทึก
14 8869 เด็กชายสิทธิกร โตยะบุตร 1/4 รอการบันทึก
15 8870 เด็กชายสุรเชษฐ์ พระวิเศษ 1/4 รอการบันทึก
16 8871 เด็กชายอดิเทพ กระสินธุ์ 1/4 รอการบันทึก
17 8872 เด็กชายเอกสิทธิ์ ทองเสม 1/4 รอการบันทึก
18 8982 เด็กชายฐิติกร นนทะภา 1/4 รอการบันทึก
19 8983 เด็กชายณัฐภาส มาตรศรี 1/4 รอการบันทึก
20 8873 เด็กหญิงกรรยพร เขตขาม 1/4 รอการบันทึก
21 8874 เด็กหญิงจรุวรรณ นพคุณ 1/4 รอการบันทึก
22 8875 เด็กหญิงจันทณัฎฐ์ ป้องพิมาย 1/4 รอการบันทึก
23 8876 เด็กหญิงณัฐณิชา สราคำ 1/4 รอการบันทึก
24 8877 เด็กหญิงณัฐณิิชา เผ่าวงษ์ 1/4 รอการบันทึก
25 8878 เด็กหญิงต้นข้าว ทองศรี 1/4 รอการบันทึก
26 8879 เด็กหญิงปพิชญา สงวรรณ 1/4 รอการบันทึก
27 8880 เด็กหญิงพัชราภา พรมไทยสงค์ 1/4 รอการบันทึก
28 8881 เด็กหญิงพิชญานัน ชุมภู 1/4 รอการบันทึก
29 8882 เด็กหญิงแพรวา บูชา 1/4 รอการบันทึก
30 8883 เด็กหญิงภัทรมน เทียนบาง 1/4 รอการบันทึก
31 8884 เด็กหญิงวิรญา กำยาน 1/4 รอการบันทึก
32 8984 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ราชนอก 1/4 รอการบันทึก