ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8885 เด็กชายกมลวัศ โพธาราม 1/5 รอการบันทึก
2 8886 เด็กชายจักรพงศ์ รุ่งเรือง 1/5 รอการบันทึก
3 8888 เด็กชายณัฐพนธ์ สมสีลา 1/5 รอการบันทึก
4 8889 เด็กชายณัฐวุฒิ ชูทรัพย์ 1/5 รอการบันทึก
5 8890 เด็กชายตรีเทพ ฟองหนองอ้อ 1/5 รอการบันทึก
6 8891 เด็กชายธิชานันท์ เนื่องปิยา 1/5 รอการบันทึก
7 8892 เด็กชายธีราเมธ พูลเพิ่ม 1/5 รอการบันทึก
8 8893 เด็กชายนรินทร คุ้มผึ้ง 1/5 รอการบันทึก
9 8894 เด็กชายนันทิพัฒน์ เขตขาม 1/5 รอการบันทึก
10 8895 เด็กชายปฏิพันธ์ บัวบาน 1/5 รอการบันทึก
11 8896 เด็กชายภานุเดช มีแต้ม 1/5 รอการบันทึก
12 8897 เด็กชายรัฐภูมิ โพธิ์หวี 1/5 รอการบันทึก
13 8898 เด็กชายวิชาฤทธิ์ มั่งงาม 1/5 รอการบันทึก
14 8899 เด็กชายสพลธร ทัพเกษตร 1/5 รอการบันทึก
15 8900 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ในประเทศ 1/5 รอการบันทึก
16 8901 เด็กชายเอกณัฏฐ์ สุขกัลยา 1/5 รอการบันทึก
17 8985 เด็กชายนพัตธร ดัดประดิษฐ์ 1/5 รอการบันทึก
18 8986 เด็กชายเอกวิน กระจ่างศรี 1/5 รอการบันทึก
19 8902 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปัสสาพันธ์ 1/5 รอการบันทึก
20 8903 เด็กหญิงฉายสุดา โคตรสีนวล 1/5 รอการบันทึก
21 8904 เด็กหญิง ธนัญญา ขุนพิลึก 1/5 รอการบันทึก
22 8905 เด็กหญิงน้องหญิง ศรีเสมอ 1/5 รอการบันทึก
23 8906 เด็กหญิง นัทระวี มณีพงษ์ 1/5 รอการบันทึก
24 8907 เด็กหญิงนิภาดา การะภักดี 1/5 รอการบันทึก
25 8908 เด็กหญิงปภาดา สว่างอารมย์ 1/5 รอการบันทึก
26 8909 เด็กหญิงภัทรวรรณ แสงฤทธิ์ 1/5 รอการบันทึก
27 8910 เด็กหญิง โยษิตา เสนาจันทร์ 1/5 รอการบันทึก
28 8911 เด็กหญิง รัตนาวดี แสงเหลือ 1/5 รอการบันทึก
29 8912 เด็กหญิง สาวิตรี กุลมาลา 1/5 รอการบันทึก
30 8913 เด็กหญิงอนุธิดา ดียิ่ง 1/5 รอการบันทึก