ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวอรวรรณ อุดมสุข
ครูที่ปรึกษา : นางสาวชลธิดา ประชุมพร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8914 เด็กชาย กฤษณะ กาฬภักดี 1/6 รอการบันทึก
2 8915 เด็กชาย จิรายุ อาษา 1/6 รอการบันทึก
3 8916 เด็กชาย ชยณัฐ ปาระมีศรี 1/6 รอการบันทึก
4 8917 เด็กชายณัฏฐกิจติ์ ทองดอนเถื่อน 1/6 รอการบันทึก
5 8918 เด็กชาย ทัตเทพ สุทธิประภา 1/6 รอการบันทึก
6 8919 เด็กชายธนดล ภู่บุญ 1/6 รอการบันทึก
7 8920 เด็กชาย นพรัตน์ เด็ดเดี่ยว 1/6 รอการบันทึก
8 8921 เด็กชายนฤนาท พรชื่น 1/6 รอการบันทึก
9 8922 เด็กชายบุญฤทธิ แก้วบุตรดี 1/6 รอการบันทึก
10 8923 เด็กชายภีรภัทร โชคทรัพย์มหาศาล 1/6 รอการบันทึก
11 8924 เด็กชายภูเบศ กำยาน 1/6 รอการบันทึก
12 8925 เด็กชายยศภัทร์ เจริญศิลปคุณ 1/6 รอการบันทึก
13 8926 เด็กชาย รัฐภูมิ สุริยะ 1/6 รอการบันทึก
14 8927 เด็กชายวัชร แก้วดินเหนียว 1/6 รอการบันทึก
15 8928 เด็กชาย วิชวินท์ ดอนพงไพร 1/6 รอการบันทึก
16 8929 เด็กชาย วีรภัทร ทุมสะเกษ 1/6 รอการบันทึก
17 8930 เด็กชายสุวภัทร ผาผ่อง 1/6 รอการบันทึก
18 8931 เด็กชาย อดิศรณ์ สุทธิรักษ์ 1/6 รอการบันทึก
19 8987 เด็กชายไชยวัฒน์ สำสาย 1/6 รอการบันทึก
20 9007 เด็กชาย สิทธิกรณ์ ดิษเจริญ 1/6 รอการบันทึก
21 8932 เด็กหญิงกวิตา แก้ววิเชียร 1/6 รอการบันทึก
22 8933 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์ชาลี 1/6 รอการบันทึก
23 8934 เด็กหญิงกัยลรัตน์ แซ่ตั้ง 1/6 รอการบันทึก
24 8935 เด็กหญิงชนิดาภา จันเพ็ญสุริยา 1/6 รอการบันทึก
25 8936 เด็กหญิงธณิตา อ้นภา 1/6 รอการบันทึก
26 8937 เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองฤทธิ์ 1/6 รอการบันทึก
27 8938 เด็กหญิงปริยาภัทร กลิ่นสีทอง 1/6 รอการบันทึก
28 8939 เด็กหญิงปิยดา มาลาหอม 1/6 รอการบันทึก
29 8940 เด็กหญิงวรพิชชา วรชินา 1/6 รอการบันทึก
30 8941 เด็กหญิงสรัลพร อ่ำจิ๋ว 1/6 รอการบันทึก
31 8988 เด็กหญิงบัณฑิตา สาระพงษ์ 1/6 รอการบันทึก
32 9015 เด็กหญิงจีรนันท์ คำดำ 1/6 รอการบันทึก