ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายศราวุฒิ พุธทา
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8472 เด็กชายกฤษณกันท์ ทองนาค 2/1 รอการบันทึก
2 8473 เด็กชายกลวัชร ฟองหนองอ้อ 2/1 รอการบันทึก
3 8476 เด็กชายชนะพล ฟ้าคุ้ม 2/1 รอการบันทึก
4 8477 เด็กชายชยางกูร ตู้สุพรรณ์ 2/1 รอการบันทึก
5 8478 เด็กชายชัยวัตร - 2/1 รอการบันทึก
6 8479 เด็กชายชัยสิทธิ์ คนใหญ่ 2/1 รอการบันทึก
7 8480 เด็กชายณภัทร จันทร์ดี 2/1 รอการบันทึก
8 8482 เด็กชายณัฐฐาพล แทนนาค 2/1 รอการบันทึก
9 8483 เด็กชายธิติภัทร จันทร์ทุ่ง 2/1 รอการบันทึก
10 8484 เด็กชายธีรภัทร์ แสนหาญ 2/1 รอการบันทึก
11 8485 เด็กชายธีระเดช เชื้อเขตกรรม 2/1 รอการบันทึก
12 8487 เด็กชาย ปวเรศ ไชยหงษ์ 2/1 รอการบันทึก
13 8488 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเชย 2/1 รอการบันทึก
14 8489 เด็กชายรติบดี ดวงทองคำ 2/1 รอการบันทึก
15 8491 เด็กชายอัครพนธ์ เมาเกตุ 2/1 รอการบันทึก
16 8512 เด็กชายกฤษกร ยืนยงค์ 2/1 รอการบันทึก
17 8513 เด็กชายกิตติพงศ์ เกตุประทุม 2/1 รอการบันทึก
18 8514 เด็กชายชิตวัน น้อยคูณ 2/1 รอการบันทึก
19 8515 เด็กชายเชชล แบบขุนทด 2/1 รอการบันทึก
20 8754 เด็กชายวรวุทร กออำไพ 2/1 รอการบันทึก
21 8492 เด็กหญิงกนกวรรณ ลงอ่อน 2/1 รอการบันทึก
22 8493 เด็กหญิงกุลจิรา พรมณี 2/1 รอการบันทึก
23 8494 เด็กหญิงจันทกานต์ สังข์มณี 2/1 รอการบันทึก
24 8495 เด็กหญิงชนิตา พุฒิพงษ์พศิน 2/1 รอการบันทึก
25 8496 เด็กหญิงชลลดา พรมเกตุ 2/1 รอการบันทึก
26 8497 เด็กหญิงณธิดา กลิ่นฟุ้ง 2/1 รอการบันทึก
27 8498 เด็กหญิงณิชา รูปงาม 2/1 รอการบันทึก
28 8499 เด็กหญิงณิชานันท์ ม่วงมี 2/1 รอการบันทึก
29 8500 เด็กหญิงธนสุกานต์ เลิศไธสง 2/1 รอการบันทึก
30 8501 เด็กหญิงนวพรรณ พาบุตดา 2/1 รอการบันทึก
31 8502 เด็กหญิงนิชา รักพงษ์ 2/1 รอการบันทึก
32 8503 เด็กหญิงบุญญิสา กฐินเทศ 2/1 รอการบันทึก
33 8504 เด็กหญิงปวิตรา เขม้นกิจ 2/1 รอการบันทึก
34 8505 เด็กหญิงพรนัชชา กลิ่นฟุ้ง 2/1 รอการบันทึก
35 8506 เด็กหญิงมณีสร อ้นพา 2/1 รอการบันทึก
36 8507 เด็กหญิงมาริศา แย้มนิยม 2/1 รอการบันทึก
37 8508 เด็กหญิงโยษิตา การบรรจง 2/1 รอการบันทึก
38 8509 เด็กหญิงสุพรรษา ผาสุขผล 2/1 รอการบันทึก
39 8510 เด็กหญิงสุวรรณา เนตรเกต 2/1 รอการบันทึก
40 8511 เด็กหญิงหิรัณยา สมนาเมือง 2/1 รอการบันทึก
41 8624 เด็กหญิงเพียงพอ สิงห์โค 2/1 รอการบันทึก