ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางทัศนีย์ จันทร์หา
ครูที่ปรึกษา : นายนิคม แน่นอุดร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8516 เด็กชายญาณวัฒน์ เตชะ 2/2 รอการบันทึก
2 8517 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะณี 2/2 รอการบันทึก
3 8518 เด็กชายแทนคุณ แสนทวีสุข 2/2 รอการบันทึก
4 8519 เด็กชายธนบดี ศิริอินทร์ 2/2 รอการบันทึก
5 8520 เด็กชายธวนันท์ ขันคำ 2/2 รอการบันทึก
6 8521 เด็กชายธีรชัย คำสุข 2/2 รอการบันทึก
7 8522 เด็กชายนวพล พันคง 2/2 รอการบันทึก
8 8524 เด็กชายพงศธร ไชยหงษ์ 2/2 รอการบันทึก
9 8525 เด็กชายพัชรพล แพแก้ว 2/2 รอการบันทึก
10 8526 เด็กชายภัทรพล หนูแสง 2/2 รอการบันทึก
11 8527 เด็กชายภานุวัตร กฤษดี 2/2 รอการบันทึก
12 8528 เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ศรี 2/2 รอการบันทึก
13 8529 เด็กชายอนุชัย จิตหาญ 2/2 รอการบันทึก
14 8530 เด็กชายอนุพงษ์ บู่ทอง 2/2 รอการบันทึก
15 8531 เด็กชายอุ้มบุญ ตุ้มสุวรรณ 2/2 รอการบันทึก
16 8540 เด็กชายนัฐวุฒิ เวศิริ 2/2 รอการบันทึก
17 8552 เด็กชายกฤษฏา ฉ่ำชื่นวงค์ 2/2 รอการบันทึก
18 8553 เด็กชายจิรกร พ่วงรอดพันธ์ 2/2 รอการบันทึก
19 8554 เด็กชายชีระวิทย์ สิงห์โตนารา 2/2 รอการบันทึก
20 8555 เด็กชายณัฐพงศ์ ทำจิตรเหมาะ 2/2 รอการบันทึก
21 8556 เด็กชายทะนาคุณ ศาสนะ 2/2 รอการบันทึก
22 8532 เด็กหญิงกมลักษณ์ ศรียา 2/2 รอการบันทึก
23 8533 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ละขะไพ 2/2 รอการบันทึก
24 8534 เด็กหญิงกานต์ธิดา ดีหลาย 2/2 รอการบันทึก
25 8535 เด็กหญิงจิดาภา สารแดง 2/2 รอการบันทึก
26 8536 เด็กหญิงณัฐณิชา สีนวล 2/2 รอการบันทึก
27 8537 เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีลาคำ 2/2 รอการบันทึก
28 8538 เด็กหญิงธิชาดา คำภา 2/2 รอการบันทึก
29 8539 เด็กหญิงนภัสสร บัวบาน 2/2 รอการบันทึก
30 8541 เด็กหญิงปรียานุช พรมณี 2/2 รอการบันทึก
31 8542 เด็กหญิงพชรพร พันธ์แสน 2/2 รอการบันทึก
32 8543 เด็กหญิงภัทรปภา ปริภัณทาภรณ์ 2/2 รอการบันทึก
33 8544 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรมไทยสงค์ 2/2 รอการบันทึก
34 8545 เด็กหญิงวรกานต์ แก้วบัวดี 2/2 รอการบันทึก
35 8546 เด็กหญิงวรัชญา ดวงศรีแก้ว 2/2 รอการบันทึก
36 8548 เด็กหญิงสุชาดา ไวกสิกร 2/2 รอการบันทึก
37 8549 เด็กหญิงสุธิตา แก้วบัวดี 2/2 รอการบันทึก
38 8550 เด็กหญิงหนึ่งธิดา แสงใหญ่ 2/2 รอการบันทึก
39 8551 เด็กหญิงอชิรญา พรมมิ 2/2 รอการบันทึก
40 8572 เด็กหญิงกัญจนพร กาละภักดี 2/2 รอการบันทึก
41 8573 เด็กหญิงเจนจิรา งามญาติ 2/2 รอการบันทึก
42 9004 เด็กหญิงปริยาภัทร กิรัมย์ 2/2 รอการบันทึก