ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวมรกต ทับโพธิ์
ครูที่ปรึกษา : นายอนุกร ชั่งเกวียน
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8558 เด็กชายธนกฤต สมศรีเสาร์ 2/3 รอการบันทึก
2 8559 เด็กชายธนพิพัฒน์ อ่อนโยน 2/3 รอการบันทึก
3 8560 เด็กชายธนภัทร เกตุอินทร์ 2/3 รอการบันทึก
4 8561 เด็กชายธีรภัทร พาบุตดา 2/3 รอการบันทึก
5 8563 เด็กชายภะคะวา เพิ่มพูล 2/3 รอการบันทึก
6 8564 เด็กชายยศวิชญ์ เดชสังข์ 2/3 รอการบันทึก
7 8565 เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์โต 2/3 รอการบันทึก
8 8566 เด็กชายศุภกร ชัยเสียน 2/3 รอการบันทึก
9 8567 เด็กชายษิถยา เพียรดี 2/3 รอการบันทึก
10 8568 เด็กชายสวิตต์ ดีสีทา 2/3 รอการบันทึก
11 8570 เด็กชายอินทราวุธ แสนหาญ 2/3 รอการบันทึก
12 8571 เด็กชายอุกฤษฏ์ เหระวรรณ 2/3 รอการบันทึก
13 8592 เด็กชายกรวิทย์ สังกะสี 2/3 รอการบันทึก
14 8593 เด็กชายกฤษณพล กระต่ายทอง 2/3 รอการบันทึก
15 8594 เด็กชายกษิดิ์วรรธน์ โคตรประทุม 2/3 รอการบันทึก
16 8595 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ใจนวล 2/3 รอการบันทึก
17 8597 เด็กชายทินกร เทียนบาง 2/3 รอการบันทึก
18 8744 เด็กชายภคพล ศักดิ์เพชร 2/3 รอการบันทึก
19 8575 เด็กหญิงชัชญา ภิรมย์ชม 2/3 รอการบันทึก
20 8576 เด็กหญิงณัชชา แสงเดือน 2/3 รอการบันทึก
21 8577 เด็กหญิงอินทิรา มีวงษ์ 2/3 รอการบันทึก
22 8578 เด็กหญิงธนิษฐา ศรีเงิน 2/3 รอการบันทึก
23 8579 เด็กหญิงธิติกานต์ เพิกอินทร์ 2/3 รอการบันทึก
24 8580 เด็กหญิงนภัสสร ม่วงรื่น 2/3 รอการบันทึก
25 8581 เด็กหญิงปัณฑารีย์ หงษ์เงิน 2/3 รอการบันทึก
26 8582 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กันเกตุ 2/3 รอการบันทึก
27 8583 เด็กหญิงภัทรภร สังข์ทอง 2/3 รอการบันทึก
28 8584 เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณ 2/3 รอการบันทึก
29 8585 เด็กหญิงมณิสร วงค์กระโซ่ 2/3 รอการบันทึก
30 8586 เด็กหญิงมีนา ขุนพิลึก 2/3 รอการบันทึก
31 8587 เด็กหญิงศศิธร คำทอง 2/3 รอการบันทึก
32 8588 เด็กหญิงสุจิรา กำแพงเพชร 2/3 รอการบันทึก
33 8589 เด็กหญิงสุนันตา แก้วบัวดี 2/3 รอการบันทึก
34 8590 เด็กหญิงสุนิศา โตยะบุตร 2/3 รอการบันทึก
35 8591 เด็กหญิงสุพรรษา ยินดี 2/3 รอการบันทึก
36 8612 เด็กหญิงกนกพร เพชรย้อย 2/3 รอการบันทึก
37 8615 เด็กหญิงขวัญฤทัย บิดาทุม 2/3 รอการบันทึก
38 8616 เด็กหญิงจันทนิภา สุริยะ 2/3 รอการบันทึก