ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางวิไลพร พฤกษชาติ
ครูที่ปรึกษา : นายครองรัชต์ พฤกษชาติ
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8598 เด็กชายนภดล พาสมบูรณ์ 2/4 รอการบันทึก
2 8599 เด็กชายปฏิพันธ์ จันทรเหมวัตร 2/4 รอการบันทึก
3 8600 เด็กชายประสบโชค ดำขำ 2/4 รอการบันทึก
4 8602 เด็กชายภูรินทร์ ปานสุวรรณ 2/4 รอการบันทึก
5 8603 เด็กชายภูวดล เอี่ยมสะอาด 2/4 รอการบันทึก
6 8604 เด็กชายยศพร สอนแจ้ง 2/4 รอการบันทึก
7 8607 เด็กชายวุฒิภัทร พันธุ์เกตุ 2/4 รอการบันทึก
8 8608 เด็กชายศุภกิตต์ แสงใหญ่ 2/4 รอการบันทึก
9 8609 เด็กชายสวกฤต ดียิ่ง 2/4 รอการบันทึก
10 8610 เด็กชายอดิศักดิ์ มั่นมุงยนต์ 2/4 รอการบันทึก
11 8611 เด็กชายอวิรุทธิ์ คำศรี 2/4 รอการบันทึก
12 8632 เด็กชายกฤษฎา แสงสี 2/4 รอการบันทึก
13 8634 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ พิมทอง 2/4 รอการบันทึก
14 8635 เด็กชายณัฐธนภัทร์ ขวัญตา 2/4 รอการบันทึก
15 8636 เด็กชายณัฐวัศ ดีเสมอ 2/4 รอการบันทึก
16 8637 เด็กชายธนโชติ เทียบเทียม 2/4 รอการบันทึก
17 8639 เด็กชายธนรัตน์ นาคสนิท 2/4 รอการบันทึก
18 8675 เด็กชายสรศักดิ์ กรานโต 2/4 รอการบันทึก
19 8745 เด็กชายธีรวัฒน์ กอบสาริกิรณ์ 2/4 รอการบันทึก
20 9006 เด็กชายชิษณุพงศ์ เส็งม่วง 2/4 รอการบันทึก
21 8617 เด็กหญิงชัญญาณัฐ ชูเถื่อน 2/4 รอการบันทึก
22 8618 เด็กหญิงญาณิศา เขตรการณ์ 2/4 รอการบันทึก
23 8619 เด็กหญิงณัฐกมล ชัยหัง 2/4 รอการบันทึก
24 8620 เด็กหญิงณัฐชา หมั่นเขตกิจ 2/4 รอการบันทึก
25 8621 เด็กหญิงตรีญาดา ไชยเครื่อง 2/4 รอการบันทึก
26 8622 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งเจริญ 2/4 รอการบันทึก
27 8623 เด็กหญิงนาตยา จำปาศักดิ์ 2/4 รอการบันทึก
28 8625 เด็กหญิงมัณฑนา มะธุรถ 2/4 รอการบันทึก
29 8626 เด็กหญิงวรรพรรษา วงษ์กันหา 2/4 รอการบันทึก
30 8627 เด็กหญิงวาศิณี ไชยเครื่อง 2/4 รอการบันทึก
31 8628 เด็กหญิงศิรภัสสร จีนจันทร์ 2/4 รอการบันทึก
32 8629 เด็กหญิงสุนันทวดี สวัสดิ์นะที 2/4 รอการบันทึก
33 8630 เด็กหญิงิอรปรียา สินดี 2/4 รอการบันทึก
34 8631 เด็กหญิงอัชนีย์ ขวบสูงเนิน 2/4 รอการบันทึก
35 8652 เด็กหญิงกรวรรณ เครือผือ 2/4 รอการบันทึก
36 8653 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอนันต์ 2/4 รอการบันทึก
37 8654 เด็กหญิงชรัมพร วงษ์ไชยา 2/4 รอการบันทึก
38 8655 เด็กหญิงชิดชนก สินเนียม 2/4 รอการบันทึก
39 8657 เด็กหญิงณัฐชุดา แก้วคง 2/4 รอการบันทึก
40 8658 เด็กหญิงทักษอร ชมภูพาน 2/4 รอการบันทึก
41 8659 เด็กหญิงธนัชชา ยืนยง 2/4 รอการบันทึก