ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายยศศักดิ์ สุขเกษม
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนันทิกา ขำเส็ง
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8474 เด็กชายวรวุฒิ การะภักดี 2/5 รอการบันทึก
2 8613 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วบัวดี 2/5 รอการบันทึก
3 8633 เด็กชายคณนาต ดามา 2/5 รอการบันทึก
4 8640 เด็กชายคณาธิป ทองคำน้อย 2/5 รอการบันทึก
5 8642 เด็กชายนพเก้า ยิ้มศิลป์ 2/5 รอการบันทึก
6 8644 เด็กชายป้อมเพชร แก้วบัวดี 2/5 รอการบันทึก
7 8645 เด็กชายพลกฤต สว่างสุข 2/5 รอการบันทึก
8 8646 เด็กชายพิชิตชัย หมื่นมหาใจ 2/5 รอการบันทึก
9 8647 เด็กชายพูนศักดิ์ ยอดทอง 2/5 รอการบันทึก
10 8650 เด็กชายสิทธิศักดิ์ เกตกัน 2/5 รอการบันทึก
11 8651 เด็กชายอภิวัฒน์ แร่มี 2/5 รอการบันทึก
12 8672 เด็กชายธนกฤต พ่วงโชติ 2/5 รอการบันทึก
13 8673 เด็กชายปฐิเวช ศรีสมุทร 2/5 รอการบันทึก
14 8674 เด็กชายรัชชานนท์ สมบัติดี 2/5 รอการบันทึก
15 8676 เด็กชายปฐวี ธรรมประโคน 2/5 รอการบันทึก
16 8681 เด็กชายกิตต์กวิน เหล็กคม 2/5 รอการบันทึก
17 8728 เด็กชายกิตติศักดิ์ มุจรินทร์ 2/5 รอการบันทึก
18 8729 เด็กชายวรัญญ์ อยู่ยังเกตุ 2/5 รอการบันทึก
19 8730 เด็กชายทีระโชค ศาสนะ 2/5 รอการบันทึก
20 8731 เด็กชายอนุกูล แก้วบัวดี 2/5 รอการบันทึก
21 8743 เด็กชายกรกช พัดโท 2/5 รอการบันทึก
22 9003 เด็กชายพรหมพิริยะ กันจินะ 2/5 รอการบันทึก
23 9010 เด็กชายวัชรพงษ์ จันทรสิริ 2/5 รอการบันทึก
24 8475 เด็กหญิงกานต์ดา บุญยวง 2/5 รอการบันทึก
25 8660 เด็กหญิงนันธิดา วิถุนัด 2/5 รอการบันทึก
26 8661 เด็กหญิงนิชาภัทร แสงเงิน 2/5 รอการบันทึก
27 8662 เด็กหญิงปณิตา สิงห์วี 2/5 รอการบันทึก
28 8663 เด็กหญิงปนัสยา มูลวิชา 2/5 รอการบันทึก
29 8664 เด็กหญิงปาริชาต ประมูล 2/5 รอการบันทึก
30 8665 เด็กหญิงพัชรพร พุ่มอยู่ 2/5 รอการบันทึก
31 8666 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อิ่มวงษ์ 2/5 รอการบันทึก
32 8667 เด็กหญิงพัทธภรณ์ ดียิ่ง 2/5 รอการบันทึก
33 8668 เด็กหญิงมัณฑภรณ์ ดียิ่ง 2/5 รอการบันทึก
34 8669 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองขวา 2/5 รอการบันทึก
35 8670 เด็กหญิงวิรากานต์ อภิเดช 2/5 รอการบันทึก
36 8678 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โกมิน 2/5 รอการบันทึก
37 8680 เด็กหญิงธิฎารัตน์ วงษ์ไชยยา 2/5 รอการบันทึก
38 8682 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์ คุณบำรุง 2/5 รอการบันทึก
39 8683 เด็กหญิงวรวรรณ การะภักดี 2/5 รอการบันทึก
40 8685 เด็กหญิงศิริกาณดา ผุยทา 2/5 รอการบันทึก
41 8686 เด็กหญิงอรวรรณ แก้วตาแสง 2/5 รอการบันทึก
42 8762 เด็กหญิงสลิษา ถนอมสิงห์ 2/5 รอการบันทึก