ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายฐานันดร์ แย้มนิล
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8205 เด็กชายณภัทร ทรัพย์มิตร 3/1 รอการบันทึก
2 8206 เด็กชายชัยภัทร ศรีสงคราม 3/1 รอการบันทึก
3 8207 เด็กชายทอภวิษย์ รสชาติ 3/1 รอการบันทึก
4 8208 เด็กชายธนกร สุนทรวัฒน์ 3/1 รอการบันทึก
5 8209 เด็กชายปฏิพล ศรีสมุทร 3/1 รอการบันทึก
6 8210 เด็กชายปฏิพัทธิ์ ทรัพย์มิตร 3/1 รอการบันทึก
7 8211 เด็กชายภัทรพล ปินะกาโพธิ์ 3/1 รอการบันทึก
8 8213 เด็กชายสวราชย์ ปุริโส 3/1 รอการบันทึก
9 8214 เด็กชายอนวิทย์ เกษา 3/1 รอการบันทึก
10 8256 เด็กชายวริทธิ์ธร อินโชติกาณจน์ 3/1 รอการบันทึก
11 8740 เด็กชายฐิรราช สวนเศรษฐ 3/1 รอการบันทึก
12 8215 เด็กหญิงกนกจันทร์ ประทุมชาติ 3/1 รอการบันทึก
13 8216 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสุธรรม 3/1 รอการบันทึก
14 8217 เด็กหญิงจิราภัค ประเสริฐสังข์ 3/1 รอการบันทึก
15 8218 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร 3/1 รอการบันทึก
16 8219 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์งาม 3/1 รอการบันทึก
17 8220 เด็กหญิงณัฐพร เชื้อชวด 3/1 รอการบันทึก
18 8221 เด็กหญิงณิชกมล จันทป 3/1 รอการบันทึก
19 8222 เด็กหญิงดลนภา เชษฐสิงห์ 3/1 รอการบันทึก
20 8223 เด็กหญิงเทวิกา ห้วยหงษ์ทอง 3/1 รอการบันทึก
21 8224 เด็กหญิงธนัญญา ลือคำหาญ 3/1 รอการบันทึก
22 8225 เด็กหญิงธัญญรัตน์ แตงอ่อน 3/1 รอการบันทึก
23 8226 เด็กหญิงนิชาภัค จีนฉาย 3/1 รอการบันทึก
24 8227 เด็กหญิงนิชาภา จีนฉาย 3/1 รอการบันทึก
25 8228 เด็กหญิงบุณยวีร์ สีเทา 3/1 รอการบันทึก
26 8229 เด็กหญิงปภาศิริ สะทองอ๊อด 3/1 รอการบันทึก
27 8230 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ กออำไพร 3/1 รอการบันทึก
28 8231 เด็กหญิงพรสวรรค์ ประคองทรัพย์ 3/1 รอการบันทึก
29 8232 เด็กหญิงพันธิตรา วิทยาสิงห์ 3/1 รอการบันทึก
30 8233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรรัตน์ 3/1 รอการบันทึก
31 8234 เด็กหญิงพิมพ์พิทักษ์ พงษ์ก่อสร้าง 3/1 รอการบันทึก
32 8236 เด็กหญิงเพ็ญนภา ฤทธิ์กระจาย 3/1 รอการบันทึก
33 8237 เด็กหญิงรพีพร สุวรรณศรี 3/1 รอการบันทึก
34 8240 เด็กหญิงวรรณรดา หว่านผล 3/1 รอการบันทึก
35 8241 เด็กหญิงวรัญญา สุขทิม 3/1 รอการบันทึก
36 8242 เด็กหญิงสุพัตรา แก้วบัวดี 3/1 รอการบันทึก
37 8386 เด็กหญิงขวัญกมล ศรีสุข 3/1 รอการบันทึก
38 8467 เด็กหญิงดลณพรรณ ศิริยานต์ 3/1 รอการบันทึก