ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ
ครูที่ปรึกษา : นายเชาวลิต เกิดพงษ์
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8204 เด็กชายกันตดนย์ เกิดกอง 3/2 รอการบันทึก
2 8244 เด็กชายกิตติ เกิดนอก 3/2 รอการบันทึก
3 8245 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ผักใหม 3/2 รอการบันทึก
4 8246 เด็กชายชัยภัทร สุกชู 3/2 รอการบันทึก
5 8247 เด็กชายชิติพันธ์ จำปีเจริญสุข 3/2 รอการบันทึก
6 8248 เด็กชายณธีพัฒน์ ทองบาง 3/2 รอการบันทึก
7 8249 เด็กชายณํฐฐพนธ์ กินรี 3/2 รอการบันทึก
8 8250 เด็กชายณัฐภัทร ยืนยงค์ 3/2 รอการบันทึก
9 8251 เด็กชายทวีศักดิ์ นิลวัฒน์ 3/2 รอการบันทึก
10 8252 เด็กชายธันวา แช่มช้อย 3/2 รอการบันทึก
11 8253 เด็กชายบรรณสรณ์ บุญมา 3/2 รอการบันทึก
12 8254 เด็กชายภัทรกร พ่วงเกิด 3/2 รอการบันทึก
13 8255 เด็กชายภัทรวรรธ แก้วเกี้ยว 3/2 รอการบันทึก
14 8257 เด็กชายสหรัฐ สิงห์คำ 3/2 รอการบันทึก
15 8258 เด็กชายสุธินันท์ ชนชั่งยา 3/2 รอการบันทึก
16 8259 เด็กชายอดิศักดิ์ ทัศนนากร 3/2 รอการบันทึก
17 8260 เด็กชายอัสนี วิเชียรดี 3/2 รอการบันทึก
18 8261 เด็กชายเอกรัฐ สิงห์คำ 3/2 รอการบันทึก
19 8444 เด็กชายธนวัฒน์ ดำเนิน 3/2 รอการบันทึก
20 8262 เด็กหญิงกัญน์ฐญาน์ ศีสุธรรม 3/2 รอการบันทึก
21 8263 เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์โต 3/2 รอการบันทึก
22 8264 เด็กหญิงจีรพัช อ้นขำ 3/2 รอการบันทึก
23 8265 เด็กหญิงจุฑามาศ ประเทศ 3/2 รอการบันทึก
24 8266 เด็กหญิงชนัญชิดา วัชวงษ์ 3/2 รอการบันทึก
25 8267 เด็กหญิงชนิภา โกมลสินธ์ 3/2 รอการบันทึก
26 8268 เด็กหญิงฐิติภัทร เอี่ยมพันธ์ 3/2 รอการบันทึก
27 8270 เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มสูงเนิน 3/2 รอการบันทึก
28 8271 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์แสง 3/2 รอการบันทึก
29 8272 เด็กหญิงปุริมา บรรเทา 3/2 รอการบันทึก
30 8273 เด็กหญิงพลอยณิชา ชมชิด 3/2 รอการบันทึก
31 8274 เด็กหญิงพิชฎา แก้วบัวดี 3/2 รอการบันทึก
32 8275 เด็กหญิงพิมพ์วิภา พุ่มพิศ 3/2 รอการบันทึก
33 8276 เด็กหญิงฟ้าใส รณที 3/2 รอการบันทึก
34 8277 เด็กหญิงเรือนขวัญ บากบั่น 3/2 รอการบันทึก
35 8278 เด็กหญิงวราภรณ์ โดยคำดี 3/2 รอการบันทึก
36 8279 เด็กหญิงวริยา จันดีสาร 3/2 รอการบันทึก
37 8280 เด็กหญิงศุจิภรณ์ กองแก้ว 3/2 รอการบันทึก
38 8281 เด็กหญิงสุฐิตา ดูลาสัตย์ 3/2 รอการบันทึก
39 8763 เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองศรี 3/2 รอการบันทึก
40 8999 เด็กหญิงญาณิศา ป้องโสภา 3/2 รอการบันทึก