ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-06-18 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวไพลิน อร่ามรุณ
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8283 เด็กชายกฤติพงศ์ โพธิ์พิทักษ์ 3/3 รอการบันทึก
2 8284 เด็กชายกัปตัน บรรพตาธิ 3/3 รอการบันทึก
3 8285 เด็กชายกุลเดช ทองเสม 3/3 รอการบันทึก
4 8287 เด็กชายจิรภัทร์ สิริโยธา 3/3 รอการบันทึก
5 8288 เด็กชายณัฐกรณ์ คลังกลาง 3/3 รอการบันทึก
6 8289 เด็กชายณัฐพงษ์ สระทองแผน 3/3 รอการบันทึก
7 8290 เด็กชายณัฐวุฒิ อินเทียน 3/3 รอการบันทึก
8 8291 เด็กชายธนโชติ วงษ์สุวรรณ 3/3 รอการบันทึก
9 8292 เด็กชายธนภัทร ครุฑสำอางค์ 3/3 รอการบันทึก
10 8293 เด็กชายธนภูมิ ยมจันทร์ 3/3 รอการบันทึก
11 8295 เด็กชายนที มูลสัน 3/3 รอการบันทึก
12 8296 เด็กชายนราธิป จูแนบ 3/3 รอการบันทึก
13 8297 เด็กชายบวรภัค ยืนยง 3/3 รอการบันทึก
14 8298 เด็กชายปรเมศวร์ แสนหลวง 3/3 รอการบันทึก
15 8299 เด็กชายพีระพัฒน์ กุสารัมย์ 3/3 รอการบันทึก
16 8300 เด็กชายภัทรพล ขุนพิลึก 3/3 รอการบันทึก
17 8301 เด็กชายรพีภัทร การะภักดี 3/3 รอการบันทึก
18 8302 เด็กชายรัฐภูมิ เกิดท่าไม้ 3/3 รอการบันทึก
19 8303 เด็กชายวรเมธ แสงมณี 3/3 รอการบันทึก
20 8305 เด็กชายสิทธินนท์ สมกุล 3/3 รอการบันทึก
21 8306 เด็กชายสุรพงษ์ ศรีจันทร์ 3/3 รอการบันทึก
22 8453 เด็กชายลภัสกร สุขแพทย์ 3/3 รอการบันทึก
23 8739 เด็กชายธนพล ลอพิจิตร 3/3 รอการบันทึก
24 9008 เด็กชายนฤบดินทร์ สุรภีร์ 3/3 รอการบันทึก
25 8239 เด็กหญิงฤดี ปทุมวัน 3/3 รอการบันทึก
26 8307 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีนาราง 3/3 รอการบันทึก
27 8308 เด็กหญิงกรกนก บุราณก้านตง 3/3 รอการบันทึก
28 8309 เด็กหญิงขวัญกมล เกษมสงคราม 3/3 รอการบันทึก
29 8310 เด็กหญิงจารุกร บุญสิน 3/3 รอการบันทึก
30 8312 เด็กหญิงจีรนันท์ มั่นมุ่งยนต์ 3/3 รอการบันทึก
31 8313 เด็กหญิงชยาภรณ์ ฤทธิ์ทอง 3/3 รอการบันทึก
32 8315 เด็กหญิงณัฐณิชา กิจประสงค์ 3/3 รอการบันทึก
33 8316 เด็กหญิงดารินทร์ ลือคำหาญ 3/3 รอการบันทึก
34 8317 เด็กหญิงปริตา เลิบไธสง 3/3 รอการบันทึก
35 8318 เด็กหญิงปิยะวรรณ บุญตัน 3/3 รอการบันทึก
36 8319 เด็กหญิงพรสวรรค์ สุจจริต 3/3 รอการบันทึก
37 8320 เด็กหญิงพัชราภา แน่นอุดร 3/3 รอการบันทึก
38 8321 เด็กหญิงสิริวรรณ สุขบุญ 3/3 รอการบันทึก
39 8322 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีเจริญ 3/3 รอการบันทึก
40 8741 เด็กหญิงพัชราภา การะภักดี 3/3 รอการบันทึก
41 9000 เด็กหญิงรักธิดา ไสยะสิทธิ์ 3/3 รอการบันทึก
42 9009 เด็กหญิงธาวินี คนที 3/3 รอการบันทึก