ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายไพโรจน์ สิงห์โต
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8323 เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาพาด 3/4 รอการบันทึก
2 8324 เด็กชายคณนพัฒน์ อินทร์เฉลิม 3/4 รอการบันทึก
3 8327 เด็กชายณัฐวุฒิ รอดขันเมือง 3/4 รอการบันทึก
4 8328 เด็กชายธนกร เกษา 3/4 รอการบันทึก
5 8329 เด็กชายธนภัทร ใจไหม 3/4 รอการบันทึก
6 8330 เด็กชายธารวิสุทธิ์ โพธิ์หวี 3/4 รอการบันทึก
7 8331 เด็กชายธีรวัฒน์ ผูกเรือง 3/4 รอการบันทึก
8 8333 เด็กชายนัตทวัลย์ เทพมณี 3/4 รอการบันทึก
9 8334 เด็กชายปิติภัทร อินทรมะณี 3/4 รอการบันทึก
10 8335 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ หนองทราย 3/4 รอการบันทึก
11 8336 เด็กชายพลพล มูลฟู 3/4 รอการบันทึก
12 8337 เด็กชายวงค์เมือง สีมี 3/4 รอการบันทึก
13 8338 เด็กชายวรณัฐ สามงามนุ 3/4 รอการบันทึก
14 8339 เด็กชายศราวุฒิ มีหนองแขม 3/4 รอการบันทึก
15 8340 เด็กชายศราวุทธ บุญธรรม 3/4 รอการบันทึก
16 8341 เด็กชายศุภกร คงเจริญ 3/4 รอการบันทึก
17 8342 เด็กชายสงกรานต์ วรชินา 3/4 รอการบันทึก
18 8344 เด็กชายสุนทร ทองสมบูรณ์ 3/4 รอการบันทึก
19 8345 เด็กชายอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ 3/4 รอการบันทึก
20 8347 เด็กชายเอกรัตน์ อินทรฤทธิ์ 3/4 รอการบันทึก
21 9011 เด็กชายพิสิษฐ์ มาละออง 3/4 รอการบันทึก
22 8089 เด็กหญิงพัชรี เนียมปูน 3/4 รอการบันทึก
23 8348 เด็กหญิงกองเกศ วรรณคำผุย 3/4 รอการบันทึก
24 8349 เด็กหญิงกาญจนาวัฒน์ เลิศไธสง 3/4 รอการบันทึก
25 8350 เด็กหญิงจิรภิญญา ยิ้มเจริญ 3/4 รอการบันทึก
26 8351 เด็กหญิงชลิตา พันสุวรรณกุล 3/4 รอการบันทึก
27 8352 เด็กหญิงดารารัตน์ อุบล 3/4 รอการบันทึก
28 8353 เด็กหญิงธัญชนก กองม่วง 3/4 รอการบันทึก
29 8354 เด็กหญิงปภาวรินท์ ขุนพิลึก 3/4 รอการบันทึก
30 8355 เด็กหญิงพัชรมัย พาสีดำ 3/4 รอการบันทึก
31 8356 เด็กหญิงภาวิมล บุญขันธ์ 3/4 รอการบันทึก
32 8357 เด็กหญิงวาสนา สาเจียร 3/4 รอการบันทึก
33 8358 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยกวัด 3/4 รอการบันทึก
34 8359 เด็กหญิงสุพรรษา เณรตาก้อง 3/4 รอการบันทึก
35 8361 เด็กหญิงอารยา ชูพินิจ 3/4 รอการบันทึก
36 8362 เด็กหญิงอารยา คนใหญ่ 3/4 รอการบันทึก
37 8738 เด็กหญิงสุนิสา ไวกสิกรณ์ 3/4 รอการบันทึก
38 9018 เด็กหญิงวรัญญา พยอมเมือง 3/4 รอการบันทึก