ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายคมสันต์ ผลมั่ง
ครูที่ปรึกษา : นายสราวุฒ มนัสสา
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8212 เด็กชายภูธน หมื่นยง 3/5
2 8363 เด็กชายกวินฤทธิ์ สุรินทา 3/5
3 8364 เด็กชายคณพศ ขวัญเพ็ง 3/5
4 8365 เด็กชายคณาพล มีหนองแขม 3/5
5 8367 เด็กชายจิรวัฒน์ จันทรทาโพ 3/5
6 8368 เด็กชายชลากร พุ่มน้อย 3/5
7 8369 เด็กชายชัชวาลย์ เนื่องปิยา 3/5
8 8370 เด็กชายธีรภัทร เงินเดือน 3/5
9 8371 เด็กชายธีรภัทร์ สิริโยธา 3/5
10 8372 เด็กชายธีรศักดิ์ สมาวงค์ 3/5
11 8374 เด็กชายประเสริฐ คงกลาง 3/5
12 8375 เด็กชายพงศกร เงินยิ่ง 3/5
13 8376 เด็กชายพงษกร เพียรดี 3/5
14 8377 เด็กชายพีรพัฒน์ สายทอง 3/5
15 8378 เด็กชายพีรวัฒน์ พระนามวัง 3/5
16 8379 เด็กชายพีรวิชญ์ จุ้มเขียว 3/5
17 8380 เด็กชายภูมิรพี ขุนเขียว 3/5
18 8381 เด็กชายศุภกร เที่ยงอยู่ 3/5
19 8382 เด็กชายอชรายุทธ สุมาลี 3/5
20 8383 เด็กชายอนุชิต สงเสษ 3/5
21 8384 เด็กชายอนุสรณ์ แร่มี 3/5
22 8238 เด็กหญิงรุ่งนภา กลิ่นหอม 3/5
23 8387 เด็กหญิงจิราพร ใจนวล 3/5
24 8388 เด็กหญิงณิชารีย์ เส็งม่วง 3/5
25 8389 เด็กหญิงทรรศิกาวดี พันคง 3/5
26 8390 เด็กหญิงธนัชชา ผามูล 3/5
27 8391 เด็กหญิงนภสวรรณ สังเงิน 3/5
28 8392 เด็กหญิงน่าเอ็นดู รุ่งคูหา 3/5
29 8393 เด็กหญิงนุชสรา เรียงผา 3/5
30 8396 เด็กหญิงพรธิชา อุณหิต 3/5
31 8397 เด็กหญิงพิชญา อิ่มสวัสดิ์ 3/5
32 8398 เด็กหญิงลลิดา ดีเสมอ 3/5
33 8399 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สารคำ 3/5
34 8400 เด็กหญิงศรันย์พร โพธิถนอม 3/5
35 8401 เด็กหญิงศศิประภา อ้นพา 3/5
36 8737 เด็กหญิงชญานันท์ แสงงาม 3/5
37 8764 เด็กหญิงเพชรอาภา ไข่เกตุ 3/5
38 9002 เด็กหญิงสุจิตรา กุลด้วง 3/5
39 9017 เด็กหญิงธนาภา วงษ์สว่าง 3/5