ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-06-18 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายคมสันต์ ผลมั่ง
ครูที่ปรึกษา : นายสราวุฒ มนัสสา
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8212 เด็กชายภูธน หมื่นยง 3/5 รอการบันทึก
2 8363 เด็กชายกวินฤทธิ์ สุรินทา 3/5 รอการบันทึก
3 8364 เด็กชายคณพศ ขวัญเพ็ง 3/5 รอการบันทึก
4 8365 เด็กชายคณาพล มีหนองแขม 3/5 รอการบันทึก
5 8367 เด็กชายจิรวัฒน์ จันทรทาโพ 3/5 รอการบันทึก
6 8368 เด็กชายชลากร พุ่มน้อย 3/5 รอการบันทึก
7 8369 เด็กชายชัชวาลย์ เนื่องปิยา 3/5 รอการบันทึก
8 8370 เด็กชายธีรภัทร เงินเดือน 3/5 รอการบันทึก
9 8371 เด็กชายธีรภัทร์ สิริโยธา 3/5 รอการบันทึก
10 8372 เด็กชายธีรศักดิ์ สมาวงค์ 3/5 รอการบันทึก
11 8374 เด็กชายประเสริฐ คงกลาง 3/5 รอการบันทึก
12 8375 เด็กชายพงศกร เงินยิ่ง 3/5 รอการบันทึก
13 8376 เด็กชายพงษกร เพียรดี 3/5 รอการบันทึก
14 8377 เด็กชายพีรพัฒน์ สายทอง 3/5 รอการบันทึก
15 8378 เด็กชายพีรวัฒน์ พระนามวัง 3/5 รอการบันทึก
16 8379 เด็กชายพีรวิชญ์ จุ้มเขียว 3/5 รอการบันทึก
17 8380 เด็กชายภูมิรพี ขุนเขียว 3/5 รอการบันทึก
18 8381 เด็กชายศุภกร เที่ยงอยู่ 3/5 รอการบันทึก
19 8382 เด็กชายอชรายุทธ สุมาลี 3/5 รอการบันทึก
20 8383 เด็กชายอนุชิต สงเสษ 3/5 รอการบันทึก
21 8384 เด็กชายอนุสรณ์ แร่มี 3/5 รอการบันทึก
22 8238 เด็กหญิงรุ่งนภา กลิ่นหอม 3/5 รอการบันทึก
23 8387 เด็กหญิงจิราพร ใจนวล 3/5 รอการบันทึก
24 8388 เด็กหญิงณิชารีย์ เส็งม่วง 3/5 รอการบันทึก
25 8389 เด็กหญิงทรรศิกาวดี พันคง 3/5 รอการบันทึก
26 8390 เด็กหญิงธนัชชา ผามูล 3/5 รอการบันทึก
27 8391 เด็กหญิงนภสวรรณ สังเงิน 3/5 รอการบันทึก
28 8392 เด็กหญิงน่าเอ็นดู รุ่งคูหา 3/5 รอการบันทึก
29 8393 เด็กหญิงนุชสรา เรียงผา 3/5 รอการบันทึก
30 8396 เด็กหญิงพรธิชา อุณหิต 3/5 รอการบันทึก
31 8397 เด็กหญิงพิชญา อิ่มสวัสดิ์ 3/5 รอการบันทึก
32 8398 เด็กหญิงลลิดา ดีเสมอ 3/5 รอการบันทึก
33 8399 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สารคำ 3/5 รอการบันทึก
34 8400 เด็กหญิงศรันย์พร โพธิถนอม 3/5 รอการบันทึก
35 8401 เด็กหญิงศศิประภา อ้นพา 3/5 รอการบันทึก
36 8737 เด็กหญิงชญานันท์ แสงงาม 3/5 รอการบันทึก
37 8764 เด็กหญิงเพชรอาภา ไข่เกตุ 3/5 รอการบันทึก
38 9002 เด็กหญิงสุจิตรา กุลด้วง 3/5 รอการบันทึก
39 9017 เด็กหญิงธนาภา วงษ์สว่าง 3/5 รอการบันทึก