ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวนิสา คีรีรมย์
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพงษ์ มาน้อย
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7962 เด็กชายดินันท์ สารสิงห์ 4/1 รอการบันทึก
2 7964 เด็กชายธรรมรัตน์ เหล่าเขตกิจ 4/1 รอการบันทึก
3 7966 เด็กชายปุณกฤษ อ้นพา 4/1 รอการบันทึก
4 7967 เด็กชายพรรษกร คงนิล 4/1 รอการบันทึก
5 7968 เด็กชายวีรัฒน์ แร่มี 4/1 รอการบันทึก
6 7969 เด็กชายวีรากร สุดาบุตร 4/1 รอการบันทึก
7 7970 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองคงอ่วม 4/1 รอการบันทึก
8 7995 เด็กชายกฤษดา แววตา 4/1 รอการบันทึก
9 7996 เด็กชายกันตพัฒน์ สราคำ 4/1 รอการบันทึก
10 8001 เด็กชายนฤนาท บุญมาพาด 4/1 รอการบันทึก
11 8004 เด็กชายพีรพัฒน์ มั่นเขตวิทย์ 4/1 รอการบันทึก
12 8100 เด็กชายณัฐดนัย ม่วงวิจิตร 4/1 รอการบันทึก
13 8107 เด็กชายธันยบูรณ์ ขุนสระดี 4/1 รอการบันทึก
14 8447 เด็กชายยอดโดม มีไชโย 4/1 รอการบันทึก
15 8942 นายณัฐพล บัวเถื่อน 4/1 รอการบันทึก
16 8943 นายปิติกร คงนคร 4/1 รอการบันทึก
17 8944 เด็กชายศิลานุวัฒน์ สภานุชาต 4/1 รอการบันทึก
18 8945 นายอภิวัฒน์ ชุ่มขุนทด 4/1 รอการบันทึก
19 7972 เด็กหญิงกมลชนก อักษรไชย 4/1 รอการบันทึก
20 7973 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพียรดี 4/1 รอการบันทึก
21 7974 เด็กหญิงฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ 4/1 รอการบันทึก
22 7975 เด็กหญิงณัทธมน พุทธิชัยธน 4/1 รอการบันทึก
23 7976 เด็กหญิงดรุณรักษ์ ปุรินันท์ 4/1 รอการบันทึก
24 7977 เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย 4/1 รอการบันทึก
25 7978 เด็กหญิงธัญชนก ศรีทองดี 4/1 รอการบันทึก
26 7979 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นรสิงห์ 4/1 รอการบันทึก
27 7981 เด็กหญิงพัชรสินี แก้วบัวดี 4/1 รอการบันทึก
28 7983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันเกตุ 4/1 รอการบันทึก
29 7984 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินไกรดี 4/1 รอการบันทึก
30 7985 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภูมิเลิศ 4/1 รอการบันทึก
31 7987 เด็กหญิงมัณฑิรา กุมสูงเนิน 4/1 รอการบันทึก
32 7988 เด็กหญิงเมธาวี มั่นเหมาะ 4/1 รอการบันทึก
33 7990 เด็กหญิงวรลักษณ์ ไชยหงษ์ 4/1 รอการบันทึก
34 7991 เด็กหญิงศศินิภา ภาคแก้ว 4/1 รอการบันทึก
35 7992 เด็กหญิงสุภาวิตา ขวบสูงเนิน 4/1 รอการบันทึก
36 7994 เด็กหญิงอัญชิสา บางเหลือง 4/1 รอการบันทึก
37 8018 เด็กหญิงณีรนุช มิดาทุม 4/1 รอการบันทึก
38 8117 เด็กหญิงณัฐพร ทำจิตรเหมาะ 4/1 รอการบันทึก
39 8122 เด็กหญิงปิ่นเงิน ผะอบเหล็ก 4/1 รอการบันทึก
40 8946 นางสาวสโรชา ปานทอง 4/1 รอการบันทึก