ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายจิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7960 เด็กชาย ณัฐกิจ แก้วบัวดี 4/2 รอการบันทึก
2 7965 เด็กชายนวพรรษกมล คุณบำรุง 4/2 รอการบันทึก
3 8008 เด็กชายศิริพัฒน์ ชูพินิจ 4/2 รอการบันทึก
4 7998 นายจิตรเทพ กออำไพร 4/2 รอการบันทึก
5 8002 เด็กชายปัฐยาวัต จำปาศักดิ์ 4/2 รอการบันทึก
6 8007 เด็กชายวรพล อุ่นสมัย 4/2 รอการบันทึก
7 8009 เด็กชายสวพล พรมรูป 4/2 รอการบันทึก
8 8010 เด็กชายสิรภัทร นิลน์นันท์ 4/2 รอการบันทึก
9 8011 เด็กชายสุพศิน คานงาม 4/2 รอการบันทึก
10 8012 เด็กชายสุภทัต แก้วบัวดี 4/2 รอการบันทึก
11 8029 เด็กหญิงสุพัฒตรา บางเหลือง 4/2 รอการบันทึก
12 8033 เด็กชายฆัสรา กลิ่นจันทร์ 4/2 รอการบันทึก
13 8081 นายอัษฎางค์ จูนิยม 4/2 รอการบันทึก
14 8167 นายณภัทรศกร ธรรมจิตรเหมาะ 4/2 รอการบันทึก
15 8169 เด็กชายรภัทร โยธาศุภโชค 4/2 รอการบันทึก
16 8172 เด็กชายอนันตสิทธิ์ รุ่งเรือง 4/2 รอการบันทึก
17 8445 เด็กชายณัฐภัทร ดีเสน 4/2 รอการบันทึก
18 8947 นายสาละวิน สิทธิสร 4/2 รอการบันทึก
19 8020 เด็กหญิงนภัสสร ศิริโยธา 4/2 รอการบันทึก
20 8021 เด็กหญิงนลินนิภา มธุวร 4/2 รอการบันทึก
21 8023 เด็กหญิงเนตรดาว เฝ้าเวียงคำ 4/2 รอการบันทึก
22 8049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลดงนอก 4/2 รอการบันทึก
23 8051 เด็กหญิงเกศินี บ่อรุณรัตน์ 4/2 รอการบันทึก
24 8055 เด็กหญิงปนัดดา อุ่นทรัพย์ 4/2 รอการบันทึก
25 8056 เด็กหญิงพรนภา ยืนยงค์ 4/2 รอการบันทึก
26 8057 เด็กหญิงพาณี แก้วภัคดี 4/2 รอการบันทึก
27 8116 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สันทาลุนัย 4/2 รอการบันทึก
28 8119 เด็กหญิงธิญาดา แสนศรี 4/2 รอการบันทึก
29 8120 เด็กหญิงนริศรา สีหา 4/2 รอการบันทึก
30 8121 เด็กหญิงปวริสา สำนักบ้านโคก 4/2 รอการบันทึก
31 8126 เด็กหญิงวนัสนันท์ เกษวิริยะการ 4/2 รอการบันทึก
32 8127 เด็กหญิงศุภานิช สีอ่อน 4/2 รอการบันทึก
33 8128 เด็กหญิงสิริวิมล สมกุล 4/2 รอการบันทึก
34 8171 เด็กหญิงสุภัสสร รุ่งเรือง 4/2 รอการบันทึก
35 8767 เด็กหญิงอาทิตยา จิตสม 4/2 รอการบันทึก
36 8948 เด็กหญิงกัญญภัค สุกทอง 4/2 รอการบันทึก
37 8951 เด็กหญิงศิวพร จันสิริ 4/2 รอการบันทึก
38 8989 นางสาวนันทิกานต์ กางไธสง 4/2 รอการบันทึก
39 8990 นางสาววรัชญา บัณฑิตพุทธ 4/2 รอการบันทึก
40 8991 นางสาวสุชาดา สุจิจู 4/2 รอการบันทึก
41 8054 นางสาวญาณวี หงษ์เงิน 4/2 รอการบันทึก