ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวปรีชญา สุขมี
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8030 เด็กชายกิตดนัย พวงจันทร์ศรี 4/3 รอการบันทึก
2 8038 นายธนาภิพัฒน์ ปัสสาพันธ์ 4/3 รอการบันทึก
3 8040 นายนีโน ไคลไมเออร์ 4/3 รอการบันทึก
4 8065 เด็กชายกิตติธัช สมกุล 4/3 รอการบันทึก
5 8070 เด็กชายธนพล แสงจันทร์ 4/3 รอการบันทึก
6 8086 เด็กชายปฏิพัทธ์ กำยาน 4/3 รอการบันทึก
7 8078 เด็กชายศักดิ์ดา อุบลเขียว 4/3 รอการบันทึก
8 8104 เด็กชายธนภัทร พลมาก 4/3 รอการบันทึก
9 8109 นายปกรณ์เกียรติ เสนาะเสียง 4/3 รอการบันทึก
10 8113 เด็กชายสิทธิพล ป้อมศิลป์ 4/3 รอการบันทึก
11 8952 นายเจนวิทย์ นิลโสภา 4/3 รอการบันทึก
12 8954 นายศุภกานต์ วงษ์สมี 4/3 รอการบันทึก
13 8953 นายศุภกฤต คำวงษ์ 4/3 รอการบันทึก
14 8992 นายวัชพล พุกกุลนา 4/3 รอการบันทึก
15 7980 นางสาวปิ่นเพชร แตงทอง 4/3 รอการบันทึก
16 7993 เด็กหญิงอรอุริน ทองประสาร 4/3 รอการบันทึก
17 8091 เด็กหญิงรสวดี งามปลั่ง 4/3 รอการบันทึก
18 8095 เด็กหญิงสรินยา ผันสืบ 4/3 รอการบันทึก
19 8096 เด็กหญิงสุชานรี มนัสสิลา 4/3 รอการบันทึก
20 8125 เด็กหญิงมิณฑิตา วอขวา 4/3 รอการบันทึก
21 8098 เด็กหญิงกมลพร นาคสนิท 4/3 รอการบันทึก
22 8450 เด็กหญิงเบญจวรรณ ป้อมไธสงค์ 4/3 รอการบันทึก
23 8451 เด็กหญิงตุลลดา สุตา 4/3 รอการบันทึก
24 8735 เด็กหญิงญาธิดา ลือเนตร 4/3 รอการบันทึก
25 8949 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อ้นภา 4/3 รอการบันทึก
26 8955 เด็กหญิงธิดามา ติดยง 4/3 รอการบันทึก
27 8956 นางสาวนัทชา วิบูลย์เชื้อ 4/3 รอการบันทึก
28 8957 เด็กหญิงนันทพร การะภักดี 4/3 รอการบันทึก
29 8958 นางสาวบุณยาพร ทองบุญรอด 4/3 รอการบันทึก
30 8959 นางสาวปลายฝัน สมบูรณ์พงษ์ 4/3 รอการบันทึก
31 8960 เด็กหญิงฟ้าใส ฤทธิ์กระจาย 4/3 รอการบันทึก
32 8961 นางสาวภานุมาศ ทองเผือก 4/3 รอการบันทึก
33 8962 นางสาวรินลดา โทแหล่ง 4/3 รอการบันทึก
34 8963 นางสาวรุ้งทิวา แสงพันตา 4/3 รอการบันทึก
35 8964 เด็กหญิงวันนิสา นิ่มนวล 4/3 รอการบันทึก
36 8965 เด็กหญิงสุกฤตา โตมี 4/3 รอการบันทึก
37 8966 นางสาวสุรัตนา สุขรัตนวิมล 4/3 รอการบันทึก
38 8993 นางสาวจุฬารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ 4/3 รอการบันทึก
39 8019 นางสาวดารากานต์ มากเปี่ยม 4/3 รอการบันทึก