ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางนงนุช พราหมนุช
ครูที่ปรึกษา : นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8000 นายชินวุฒิ ทับทิมทอง 4/4 รอการบันทึก
2 8042 นายพีรภัทร ศรีเมือง 4/4 รอการบันทึก
3 8066 นายเจษฎา ถาวร 4/4 รอการบันทึก
4 8071 เด็กชายธนวัต จันทร์ดี 4/4 รอการบันทึก
5 8114 เด็กชายสุชาครีย์ ประมูล 4/4 รอการบันทึก
6 8994 นายกลยุทธ ฉัตรวิริยะ 4/4 รอการบันทึก
7 8017 นางสาวฐิติวรดา เทพแก้ว 4/4 รอการบันทึก
8 8060 นางสาวลลิตา บุญประจักษ์ 4/4 รอการบันทึก
9 8712 นายสิทธิศักดิ์ พรมรังสี 4/4 รอการบันทึก
10 8088 นางสาวเปมิกา ชัยวงษ์ 4/4 รอการบันทึก
11 8090 เด็กหญิงสวิสรา โพธิ์หวี 4/4 รอการบันทึก
12 8093 นางสาววริศรา ศรีประเสริฐ 4/4 รอการบันทึก
13 8123 เด็กหญิงเพชรณิชา จันทร์สมบัติ 4/4 รอการบันทึก
14 8124 เด็กหญิงเพรชรี ดวงชื่น 4/4 รอการบันทึก
15 8130 เด็กหญิงอริสา แก้วกรรณ์ 4/4 รอการบันทึก
16 8058 เด็กหญิงภัคพร หลักบึง 4/4 รอการบันทึก
17 8131 นางสาวไอลดา พงษ์สวัสดิ์ 4/4 รอการบันทึก
18 8063 เด็กหญิงอารียา แซ่โล้ว 4/4 รอการบันทึก
19 8452 เด็กหญิงอรัญรัตน์ ผาดไทสงค์ 4/4 รอการบันทึก
20 8967 นางสาวกชกร อ่อนสุวรรณ 4/4 รอการบันทึก
21 8968 นางสาวจีระนันท์ ดีเสน 4/4 รอการบันทึก
22 8969 นางสาวณัฐณิชา สร้อยนาค 4/4 รอการบันทึก
23 8970 เด็กหญิงณัฐธัญญา กันจินะ 4/4 รอการบันทึก
24 8972 นางสาวพัชราภา แซ่เก่า 4/4 รอการบันทึก
25 8973 นางสาวภาวิกา เขียวคำ 4/4 รอการบันทึก
26 8974 นางสาวสุธิมา พรมศิริ 4/4 รอการบันทึก
27 8995 นางสาวกัญญาภัค รักเสมอใจ 4/4 รอการบันทึก
28 8996 นางสาวปัณฑิตา เอี่ยมสอาด 4/4 รอการบันทึก
29 8997 นางสาวรัตมณี ศรีโลเพี้ยน 4/4 รอการบันทึก