ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7610 นายธนพล แก้วบัวดี 4/5 รอการบันทึก
2 8031 เด็กชายกิตติพงศ์ จันทิมา 4/5 รอการบันทึก
3 8032 นายกุลเดช สินดี 4/5 รอการบันทึก
4 8067 นายชนกดนัย แพงศรี 4/5 รอการบันทึก
5 8068 นายณัฐวุฒิ ตรวจนอก 4/5 รอการบันทึก
6 8072 นายนัฐวัตน์ อ่องเภา 4/5 รอการบันทึก
7 8074 นายปิยวัฒน์ ริดมี 4/5 รอการบันทึก
8 8075 นายเปี่ยมบุญ คูขุมดิน 4/5 รอการบันทึก
9 8108 นายธีรภัทร หมีไพรพฤกษ์ 4/5 รอการบันทึก
10 8170 นายชลกร ปักษี 4/5 รอการบันทึก
11 8180 นายณัฐพล กลิ่นหอม 4/5 รอการบันทึก
12 8975 เด็กชายธนวัฒน์ เณรตากล้อง 4/5 รอการบันทึก
13 9016 นายธีรพัฒน์ เดือนฉาย 4/5 รอการบันทึก
14 9021 นายอนุชิต บุญน้อย 4/5 รอการบันทึก
15 8084 นางสาวเจนจิรา พระพิจิตร 4/5 รอการบันทึก
16 8083 เด็กหญิงจิราพร มานัส 4/5 รอการบันทึก
17 8082 นางสาวกัลยกร เดชสังข์ 4/5 รอการบันทึก