ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-06-18 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายนพพร แจ่มหม้อ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7709 นายเกียรติศักดิ์ เบ็นขุนทด 5/1 รอการบันทึก
2 7711 นายดนุเทพ จันทร์ดี 5/1 รอการบันทึก
3 7713 นายธนภัทร ตรีกูล 5/1 รอการบันทึก
4 7717 นายรณกร ฉ่ำชื่นวงค์ 5/1 รอการบันทึก
5 7718 นายรพีภัทร สงค์พิมพ์ 5/1 รอการบันทึก
6 7720 นายอรรถชัย พันธฤทธิ์ 5/1 รอการบันทึก
7 7779 นายเจษฎา บรรลือศักดิ์ 5/1 รอการบันทึก
8 7829 นายวิทูร ใจซื่อ 5/1 รอการบันทึก
9 8758 นายณัฐวัฒน์ ขวัญกิจวาณิชย์ 5/1 รอการบันทึก
10 7722 นางสาวขวัญฤดี ทองมี 5/1 รอการบันทึก
11 7723 นางสาวเขมจิรา เกิดสุวรรณ 5/1 รอการบันทึก
12 7724 นางสาวจันทกานต์ อาษา 5/1 รอการบันทึก
13 7725 นางสาวชุติกาญจน์ บุญประจักษ์ 5/1 รอการบันทึก
14 7726 นางสาวญาณภัทร ชัยแสง 5/1 รอการบันทึก
15 7727 นางสาวญาณิศา จันทรทาโพ 5/1 รอการบันทึก
16 7729 นางสาวธิติกาญจน์ อายุพัฒน์ 5/1 รอการบันทึก
17 7731 นางสาวปนัดดา สีจันทร์ลา 5/1 รอการบันทึก
18 7732 นางสาวพรสวรรค์ จังพล 5/1 รอการบันทึก
19 7733 นางสาวพัชญานันท์ ขันคำ 5/1 รอการบันทึก
20 7736 นางสาวรชตวรรณ มั่นเด็ดวิทย์ 5/1 รอการบันทึก
21 7737 นางสาวรพีพร สุขใส 5/1 รอการบันทึก
22 7740 นางสาวศิโรธร มาลาศรี 5/1 รอการบันทึก
23 7741 นางสาวสรัลพร เยี่ยมสมุทร 5/1 รอการบันทึก
24 7742 นางสาวสิริขวัญ พวงทอง 5/1 รอการบันทึก
25 7743 นางสาวสุนิษา มีอาญา 5/1 รอการบันทึก
26 7760 นางสาวกุณปรียา วรชินา 5/1 รอการบันทึก
27 7763 นางสาวปิยวรรณ หลักบึง 5/1 รอการบันทึก
28 7769 นางสาวปาณิสรา จันทร์ศิริ 5/1 รอการบันทึก
29 7776 นางสาววราภา กล่อมมะโน 5/1 รอการบันทึก
30 7795 นางสาวเกตญารัตน์ เกษแก้ว 5/1 รอการบันทึก
31 7797 นางสาวญาณิศา เหล็กคม 5/1 รอการบันทึก
32 7804 นางสาวปริยาภัทร โสภาพ 5/1 รอการบันทึก
33 7812 นางสาวอัชราพร สายสำราญ 5/1 รอการบันทึก
34 7878 นางสาวธารารัตน์ พุเพ่ง 5/1 รอการบันทึก
35 7943 นางสาวนลินนิภา อ่อนแล 5/1 รอการบันทึก
36 8688 นางสาวอธิชา อายุพัฒน์ 5/1 รอการบันทึก
37 8689 นางสาวเจนจิรา คนใหญ่ 5/1 รอการบันทึก
38 8690 นางสาววนิดา แช่มช้อย 5/1 รอการบันทึก
39 8692 นางสาวณัฐชนัน พักสุวรรณ 5/1 รอการบันทึก
40 8757 นางสาวกัญญาพร ทองเลี่ยม 5/1 รอการบันทึก
41 8759 นางสาวเกศินี ทองคำถึก 5/1 รอการบันทึก