ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายจรูญ สารสิงห์
ครูที่ปรึกษา : นางสาวอัจฉรา นาคสีค้า
ครูที่ปรึกษา : นางสาวพิชชาพร โคตรศรี
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7486 นายอัคคเดช การะภักดี 5/2 รอการบันทึก
2 7712 นายตรีเนตร บิดาทุม 5/2 รอการบันทึก
3 7714 นายธีรัตม์ ชัยฤทธิ์ 5/2 รอการบันทึก
4 7716 นายปรเมศ คะระนันท์ 5/2 รอการบันทึก
5 7747 นายนันทกร พึ่งพรหม 5/2 รอการบันทึก
6 7748 นายไผท ดำขำ 5/2 รอการบันทึก
7 7749 นายพลกฤต สิงห์ทอง 5/2 รอการบันทึก
8 7750 นายพิพัฒนพงศ์ ม่วงคำ 5/2 รอการบันทึก
9 7751 นายภัคพงศ์ สุนทรวัฒน์ 5/2 รอการบันทึก
10 7752 นายภูตะวัน เชื้อสิงห์ 5/2 รอการบันทึก
11 7753 นายภูริภัทร พลบุตร 5/2 รอการบันทึก
12 7754 นายรัชพล พิมราช 5/2 รอการบันทึก
13 7755 นายวิศวะ ไชยอินทร์ 5/2 รอการบันทึก
14 7757 นายสิรภพ แก้วตาสาร 5/2 รอการบันทึก
15 7758 นายอาทิตย์ แร่มี 5/2 รอการบันทึก
16 7851 นายเขื่อนเพชร สุวรรณ์สิงห์ 5/2 รอการบันทึก
17 7852 นายจารุเดช ฟองหนองอ้อ 5/2 รอการบันทึก
18 7865 นายสกลเกียรติ์ ดีสีทา 5/2 รอการบันทึก
19 8693 นายเฉลิมชัย สิงห์งาม 5/2 รอการบันทึก
20 8694 นายภาคภูมิ พุ่มพวง 5/2 รอการบันทึก
21 8695 นายณรงค์ศักดิ์ บุญแสง 5/2 รอการบันทึก
22 8696 นายวัชรินทร์ ทุมพร 5/2 รอการบันทึก
23 8697 นายณัฐพล พิมสา 5/2 รอการบันทึก
24 8698 นายวรภัทร พินัยรัมย์ 5/2 รอการบันทึก
25 9001 นายศราวุธ ทองแท่งใหญ่ 5/2 รอการบันทึก
26 9019 นายนนทกร เพียงสอน 5/2 รอการบันทึก
27 7761 นางสาวชญานิศวร์ ไสยะสิทธิ์ 5/2 รอการบันทึก
28 7762 นางสาวชนากานต์ นันทสังข์ 5/2 รอการบันทึก
29 7764 นางสาวนภัสสร ลือคำหาญ 5/2 รอการบันทึก
30 7765 นางสาวนภาพร ศรณรงค์ 5/2 รอการบันทึก
31 7767 นางสาวนิรดา พวงจันทร์ศรี 5/2 รอการบันทึก
32 7768 นางสาวเบญญาภา พุ่มแก้ว 5/2 รอการบันทึก
33 7770 นางสาวผกามาส ผักใหม 5/2 รอการบันทึก
34 7772 นางสาวภัทรวรรณ ถิ่นที่ 5/2 รอการบันทึก
35 7773 นางสาวภัทรวิภา บุตรดี 5/2 รอการบันทึก
36 7774 นางสาวเยาวเรศ สอนแจ้ง 5/2 รอการบันทึก
37 7775 นางสาวโยษิตา มะลิวัลย์ 5/2 รอการบันทึก
38 7778 นางสาวศิรินญา ของนา 5/2 รอการบันทึก
39 7800 นางสาวเธียรแก้ว วงษ์ชาลี 5/2 รอการบันทึก
40 7803 นางสาวปภาดา มูลสัน 5/2 รอการบันทึก
41 7813 นางสาวอุษามณี ฤทธิ์มนตรี 5/2 รอการบันทึก
42 8185 นางสาวชาลิสา ภายวัน 5/2 รอการบันทึก
43 8448 นางสาวภูริกัญญา กรุดสัมพันธ์ 5/2 รอการบันทึก
44 8699 นางสาวพิมพ์นิภา พงสะกัด 5/2 รอการบันทึก
45 8700 นางสาวณัชชา มาเอี่ยม 5/2 รอการบันทึก
46 8703 นางสาวรวิสรา ก้อนทอง 5/2 รอการบันทึก