ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2023-09-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางวันวิสา พวงสุมาลี
ครูที่ปรึกษา : นายอาทิตย์ เข็มศร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7607 นายกรินทร์ มาลาหอม 5/3 รอการบันทึก
2 7780 นายณัฐดนัย สุขใจ 5/3 รอการบันทึก
3 7781 นายธนพัฒน์ ประกอบมิตร 5/3 รอการบันทึก
4 7784 นายบุลวัชร จันทร์หลง 5/3 รอการบันทึก
5 7787 นายรณชัย ภาพสละ 5/3 รอการบันทึก
6 7789 นายศรัณย์ภัทร แรงซึ่งชีวิตร์ 5/3 รอการบันทึก
7 7790 นายศักรินทร์ โพธิ์ทอง 5/3 รอการบันทึก
8 7791 นายศุภากิตติ มารศรี 5/3 รอการบันทึก
9 7792 นายอัครวินท์ เชียรตระกูล 5/3 รอการบันทึก
10 7817 นายฐิติวัฒน์พิมุข ภิรมย์ชม 5/3 รอการบันทึก
11 7821 นายณัฐวุฒิ ธรรมจิตรเหมาะ 5/3 รอการบันทึก
12 7828 นายภูวเดช พันคง 5/3 รอการบันทึก
13 7835 นายเอกรินทร์พิชัย สิงห์ทอง 5/3 รอการบันทึก
14 7871 นายอภิชาติ การะภักดี 5/3 รอการบันทึก
15 8469 นายรัชชานนท์ พันธุ์ยี่ 5/3 รอการบันทึก
16 8705 นายอภิวิชญ์ มาลาศรี 5/3 รอการบันทึก
17 8706 นายพงศธร ช้างพันธุ์ 5/3 รอการบันทึก
18 8707 นายนิธิพัฒน์ แสงมณี 5/3 รอการบันทึก
19 7730 นางสาวเนตรดาว นครสุวรรณ์ 5/3 รอการบันทึก
20 7796 นางสาวช่อทิพณ์ เหมือนจันทร์ 5/3 รอการบันทึก
21 7799 นางสาวธนัชญา ยืนยง 5/3 รอการบันทึก
22 7802 นางสาวปนัดดา มะหาโชติ 5/3 รอการบันทึก
23 7805 นางสาวปาลิชาติ ทองดอนเถื่อน 5/3 รอการบันทึก
24 7807 นางสาวรสิตา มีสูงเนิน 5/3 รอการบันทึก
25 7810 นางสาวอมรรัตน์ สอนเชียง 5/3 รอการบันทึก
26 7811 นางสาวอรปรีญา หอมดี 5/3 รอการบันทึก
27 7841 นางสาวธารบุษบา แก่นแก้ว 5/3 รอการบันทึก
28 7843 นางสาวปุ้ย - 5/3 รอการบันทึก
29 7845 นางสาวภัณฑิรา สงกระสิน 5/3 รอการบันทึก
30 7847 นางสาวภัทราพร หนูแสง 5/3 รอการบันทึก
31 7877 นางสาวชิดชนก คุณยา 5/3 รอการบันทึก
32 7879 นางสาวพัทธิ์ธีรา เอื่ยมสมบูรณ์ชัย 5/3 รอการบันทึก
33 7880 นางสาวรัตน์ชนี มาคล้อง 5/3 รอการบันทึก
34 7881 นางสาววรัญญา แก้วบัวดี 5/3 รอการบันทึก
35 7883 นางสาวศิราณี อ่อนสุวรรณ์ 5/3 รอการบันทึก
36 7884 นางสาวสุกัญญา จิตบุญ 5/3 รอการบันทึก
37 7959 นางสาวนันทญา ใจแสน 5/3 รอการบันทึก
38 8709 นางสาวศศิประภา ไกรเวช 5/3 รอการบันทึก
39 8711 นางสาวพัชรพร เกตุแก้ว 5/3 รอการบันทึก
40 9005 นางสาวภันทิลา นวลนิ่ม 5/3 รอการบันทึก