ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิไล มาลาหอม
ครูที่ปรึกษา : นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7548 นายธนพนธ์ หล้าไทยสงค์ 5/4 รอการบันทึก
2 7715 นายนัฐพล ฉิมมา 5/4 รอการบันทึก
3 7816 นายไชยนันท์ พรมมา 5/4 รอการบันทึก
4 7854 นายธวุฒ จันทะแสน 5/4 รอการบันทึก
5 7857 นายปฏิวัติ นฤสุข 5/4 รอการบันทึก
6 7867 นายสิรภัทร ศรีสะสม 5/4 รอการบันทึก
7 8486 นายรัฐศาสตร์ พิสัตย์ 5/4 รอการบันทึก
8 8574 นายอชิรวุฒิ ศิรินรรัตน์ 5/4 รอการบันทึก
9 8638 นายจักรภพ สงกระสิน 5/4 รอการบันทึก
10 8713 นายสิทธิชัย ชัยวงค์ 5/4 รอการบันทึก
11 8761 นายธนกฤต ศิริพันธ์ 5/4 รอการบันทึก
12 7721 นางสาวกัญญาภัค กลิ่นถือศิล 5/4 รอการบันทึก
13 7728 นางสาวฐิติกานต์ ม่วงคำ 5/4 รอการบันทึก
14 7734 นางสาวพินทุ์สุดา ม่นมวง 5/4 รอการบันทึก
15 7735 นางสาวพิมพ์ลภัสชา พันคง 5/4 รอการบันทึก
16 7738 นางสาวรัชฎาพร งามชัยภูมิ 5/4 รอการบันทึก
17 7794 นางสาวกนกวรรณ ดาผา 5/4 รอการบันทึก
18 7798 นางสาวดาลิน สมกุล 5/4 รอการบันทึก
19 7837 นางสาวกัลยารัตน์ กุหลาบ 5/4 รอการบันทึก
20 7839 นางสาวชญานิด ไชยนาน 5/4 รอการบันทึก
21 7882 นางสาวศศินิภา เหล็กดี 5/4 รอการบันทึก
22 7928 นางสาวปวีณา ตัญญาชัย 5/4 รอการบันทึก
23 8449 นางสาวธนัญญา จาดพันธุ์อินทร์ 5/4 รอการบันทึก
24 8641 นางสาวกรรวี ถุงน้ำคำ 5/4 รอการบันทึก
25 8656 นางสาววันนิศา คำอ้าย 5/4 รอการบันทึก
26 8710 นางสาวพรสวรรค์ เพชรทอง 5/4 รอการบันทึก
27 8715 นางสาวสุพรรณี ผาสุขผล 5/4 รอการบันทึก
28 8716 นางสาวนันทิกา ชิดสูงเนิน 5/4 รอการบันทึก
29 8717 นางสาวปิยะดา แตงอ่อน 5/4 รอการบันทึก
30 8718 นางสาวณัฐชนันท์พร ศรีเดช 5/4 รอการบันทึก
31 8719 นางสาวอัญญาณี ปุริเส 5/4 รอการบันทึก
32 8720 นางสาวดลญา ยิ้มฉาว 5/4 รอการบันทึก
33 8721 นางสาวปุณยนุช บุญประเสริฐ 5/4 รอการบันทึก
34 8726 นางสาวกรรญิกา ฤทธิ์กระจาย 5/4 รอการบันทึก
35 8727 นางสาวณัฐนันท์ จันทรเดช 5/4 รอการบันทึก
36 8732 นางสาวลีลาวดี ศรีสุขสาม 5/4 รอการบันทึก
37 8733 นางสาวสิรพรรณ เดชษะมิยะ 5/4 รอการบันทึก
38 8742 นางสาวปฐวีกาญจน์ ไกรสัย 5/4 รอการบันทึก
39 9014 นางสาวเพชรรัตน์ ดำเนิน 5/4 รอการบันทึก