ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนุชจรี ศาสนะ
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7479 นายธีรเทพ กลิ่นสีทอง 6/1 รอการบันทึก
2 7481 นายเปรม จำปาศักดิ์ 6/1 รอการบันทึก
3 7482 นายยศพนธ์ ชมชิด 6/1 รอการบันทึก
4 7484 นายสรวิศ ขันสิงห์หา 6/1 รอการบันทึก
5 7592 นายสายชล คุณยา 6/1 รอการบันทึก
6 8402 นายจักรินทร์ พิลึก 6/1 รอการบันทึก
7 8403 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ์ 6/1 รอการบันทึก
8 8404 นายธนวัฒน์ พุกกุลนา 6/1 รอการบันทึก
9 8406 นายพิสิฐสรรค์ เพชรสาริกิจ 6/1 รอการบันทึก
10 8407 นายสายธาร ศรีคำ 6/1 รอการบันทึก
11 8408 นายอัมรินทร์ อายุพัฒน์ 6/1 รอการบันทึก
12 7491 นางสาวชุติกาญจน์ เกตุสุวรรณ์ 6/1 รอการบันทึก
13 7492 นางสาวณัฎฐธิดา มาหา 6/1 รอการบันทึก
14 7495 นางสาวธนภรณ์ จันทร์ทุ่ง 6/1 รอการบันทึก
15 7496 นางสาวธัญสินี อินทิม 6/1 รอการบันทึก
16 7498 นางสาวเนตรนภา แก้วบัวดี 6/1 รอการบันทึก
17 7499 นางสาวเด็กหญิงพัชริฏา ม่วงมี 6/1 รอการบันทึก
18 7503 นางสาววิชญาภา บุญประจักษ์ 6/1 รอการบันทึก
19 7504 นางสาวสุพิชญา สุวรรณประเสริฐ 6/1 รอการบันทึก
20 7508 นางสาวอาทิตยา ธนูศร 6/1 รอการบันทึก
21 7569 นางสาวพิมพ์นิภา รักดี 6/1 รอการบันทึก
22 7602 นางสาวแพรวา แก้วคำ 6/1 รอการบันทึก
23 7605 นางสาวณฐพร แสงใหญ่ 6/1 รอการบันทึก
24 7629 นางสาวจารุวรรณ แสงจัด 6/1 รอการบันทึก
25 7677 นางสาววรัมพร สารีผล 6/1 รอการบันทึก
26 7705 นางสาวพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร 6/1 รอการบันทึก
27 8409 นางสาวกมลชนก หีบแก้ว 6/1 รอการบันทึก
28 8410 นางสาวโกลัญญา ชูพินิจ 6/1 รอการบันทึก
29 8411 นางสาวขนิษฐา คงสิบ 6/1 รอการบันทึก
30 8412 นางสาวขัตติยา พินธะ 6/1 รอการบันทึก
31 8413 นางสาวชนิษฐา พรายบุญ 6/1 รอการบันทึก
32 8414 นางสาวดลญา สอนจันทร์ 6/1 รอการบันทึก
33 8415 นางสาวนันทิพร รักเขตรวิทย์ 6/1 รอการบันทึก