ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-05-23 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายคมศิลป์ ขันลุย
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7475 นายการินธร วรวิเวศ 6/2 รอการบันทึก
2 7477 นายอรรถสิทธิ์ ณะจันทร์ 6/2 รอการบันทึก
3 7480 นายปวริศร์ จำปาศักดิ์ 6/2 รอการบันทึก
4 7483 นายวุฒิชัย เชาวริต 6/2 รอการบันทึก
5 7485 นายสุชานันท์ กรรมกร 6/2 รอการบันทึก
6 7510 นายชัยพฤกษ์ แฝงสูงเนิน 6/2 รอการบันทึก
7 7511 นายณัฐนันท์ สมกุล 6/2 รอการบันทึก
8 7514 นายธนกร กุญแก้ว 6/2 รอการบันทึก
9 7515 นายนฤภัทร คชฤทธิ์ 6/2 รอการบันทึก
10 7518 นายพัชรพล นุชรอด 6/2 รอการบันทึก
11 7519 นายพีรณัฐ ยืนยง 6/2 รอการบันทึก
12 7522 นายเด็กชายวรภักดิ์ วระชินา 6/2 รอการบันทึก
13 7523 นายวีรวัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว 6/2 รอการบันทึก
14 7543 นายกรวิชญ์ แสนสุชใส 6/2 รอการบันทึก
15 7584 นายเด็กชายเปรมนัช วระฉัตร 6/2 รอการบันทึก
16 7622 นายสุรชาติ โค้วเหลย 6/2 รอการบันทึก
17 7676 นายจักรพรรดิ์ สันทาลุนัย 6/2 รอการบันทึก
18 8421 นายณัฐวร ทองนาค 6/2 รอการบันทึก
19 8422 นายธีรภัทร อนุพันธุ์ 6/2 รอการบันทึก
20 8423 นายวุฒิพงศ์ ดีภูงา 6/2 รอการบันทึก
21 8765 นายพัทธพล เนตรนิรมล 6/2 รอการบันทึก
22 7488 นางสาวจุฑามาศ ไทยโคกสี 6/2 รอการบันทึก
23 7494 นางสาวทัศณิชา มาลาศรี 6/2 รอการบันทึก
24 7501 นางสาวมาลินี จรัสเอี่ยม 6/2 รอการบันทึก
25 7528 นางสาวจุนโกะ ฮัทโตริ 6/2 รอการบันทึก
26 7529 นางสาวชนกนันท์ ดามี 6/2 รอการบันทึก
27 7530 นางสาวชลธิชา ชัยบัญหา 6/2 รอการบันทึก
28 7534 นางสาวบงกช ฉ่ำชื่นวงค์ 6/2 รอการบันทึก
29 7535 นางสาวพรธวัล อำพรรณ 6/2 รอการบันทึก
30 7542 นางสาวอารียา รูปโสม 6/2 รอการบันทึก
31 7570 นางสาวภิญญามาศ ศรีสมุทร 6/2 รอการบันทึก
32 7572 นางสาวศศิวิมล สงกระสิน 6/2 รอการบันทึก
33 7575 นางสาวสุพัตรา ดาวลอย 6/2 รอการบันทึก
34 7598 นางสาวนันทวรรณ ป้องโสภา 6/2 รอการบันทึก
35 7600 นางสาวพิยดา ทองปาน 6/2 รอการบันทึก
36 7675 นางสาวพัชรา สันทาลุนัย 6/2 รอการบันทึก