ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายสุพจน์ ยาดี
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7078 นายขวัญเมือง ขำสอน 6/3 รอการบันทึก
2 7550 นายเด็กชายนราวิชญ์ พุทธา 6/3 รอการบันทึก
3 7552 นายพรเทพ อ่ำจิ๋ว 6/3 รอการบันทึก
4 7557 นายเด็กชายสุจิณดา ถนอมสิงห์ 6/3 รอการบันทึก
5 7581 นายบดินทร์ มามะ 6/3 รอการบันทึก
6 7591 นายศิริโรจน์ เชาว์จันทร์ 6/3 รอการบันทึก
7 7593 นายสุรพล โค้วเหลย 6/3 รอการบันทึก
8 7618 นายรัฐภูมิ ศรีกำแหง 6/3 รอการบันทึก
9 7672 นายณัฐชัย ศรีสำเนียง 6/3 รอการบันทึก
10 7678 นายธนพัฒน์ ทัศดี 6/3 รอการบันทึก
11 7681 นายธีรภัทร สิงห์หะ 6/3 รอการบันทึก
12 7932 นายนนทกร บุรวงค์ 6/3 รอการบันทึก
13 7936 นายอภิวัฒน์ พันธ์เพชร 6/3 รอการบันทึก
14 8405 นายนนทวัฒน์ มั่นเดชวิทย์ 6/3 รอการบันทึก
15 8425 นายธนภัทร แซ่เก่า 6/3 รอการบันทึก
16 8426 นายอธิบดี วรชินา 6/3 รอการบันทึก
17 8427 นายนพคุณ จำปาแก่น 6/3 รอการบันทึก
18 8428 นายสันติญา ปัญจะพันดอน 6/3 รอการบันทึก
19 7396 นางสาวกรติตัญญู เพิ่มพูล 6/3 รอการบันทึก
20 7532 นางสาวเด็กหญิงนรากร ภูอ่าว 6/3 รอการบันทึก
21 7537 นางสาวภัทรธิดา ม่วงมี 6/3 รอการบันทึก
22 7562 นางสาวณัชชา กุลมาลา 6/3 รอการบันทึก
23 7571 นางสาววรนุช ป้อมศิลป์ 6/3 รอการบันทึก
24 7573 นางสาวศิรินยา จุมพรม 6/3 รอการบันทึก
25 7574 นางสาวศิริมา สุขใจ 6/3 รอการบันทึก
26 7601 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์ฆัง 6/3 รอการบันทึก
27 7604 นางสาวรัชดาวัลณ์ เอกตาแสง 6/3 รอการบันทึก
28 7627 นางสาวกัญญาณัฐ ในประเทศ 6/3 รอการบันทึก
29 7632 นางสาวภรัณยา เจริญราช 6/3 รอการบันทึก
30 7633 นางสาวเด็กหญิงวรรณิษา ผิวเหลือง 6/3 รอการบันทึก
31 7634 นางสาววราภรณ์ ศรีสุพล 6/3 รอการบันทึก
32 7635 นางสาวศุภากร ศรีสวัสดิ์ 6/3 รอการบันทึก
33 8417 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมมิ 6/3 รอการบันทึก
34 8429 นางสาวทิพพมล จันทร์ทิม 6/3 รอการบันทึก
35 8431 นางสาววรรณวิศา พรมเสนา 6/3 รอการบันทึก
36 8432 นางสาวสุภาพร ทัดอยู่ 6/3 รอการบันทึก
37 8490 นางสาวชุติกาญจน์ นรสิงห์ 6/3 รอการบันทึก