ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-04-15 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นายนพดนัย ผ่องจิต
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนางสาวอินทิรา​ ศรีเก​ิด
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7068 นายชิติพัทธ์ แร่มี 6/4 รอการบันทึก
2 7509 นายเจนวิทย์ ศาสนะ 6/4 รอการบันทึก
3 7520 นายกรภพ อ้นพา 6/4 รอการบันทึก
4 7558 นายเอกรินทร์ บูชา 6/4 รอการบันทึก
5 7577 นายชลพรรษ ฤกษดี 6/4 รอการบันทึก
6 7585 นายพัชรพล พัดโท 6/4 รอการบันทึก
7 7587 นายวรกิจ เกิดสุวรรณ 6/4 รอการบันทึก
8 7609 นายณัฐภัทร ตามบุญ 6/4 รอการบันทึก
9 7616 นายพศิน เขตรัมย์ 6/4 รอการบันทึก
10 7706 นายชัยวัฒน์ สุขโข 6/4 รอการบันทึก
11 7949 นายไพรัตน์ เกิดใหม่ 6/4 รอการบันทึก
12 8191 นายนภสินธุ์ บัวแพง 6/4 รอการบันทึก
13 8434 นายพงษ์ปณต ด่านกระโทก 6/4 รอการบันทึก
14 8435 นายสิรภัทร อุณหิต 6/4 รอการบันทึก
15 8751 นายยุคลธร ศรีธนู 6/4 รอการบันทึก
16 7559 นางสาวกานต์พิชชา แก้วบัวดี 6/4 รอการบันทึก
17 7560 นางสาวจินต์จุฑา โคตรศรี 6/4 รอการบันทึก
18 7561 นางสาวชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า 6/4 รอการบันทึก
19 7565 นางสาวธีรกานต์ บุญแสง 6/4 รอการบันทึก
20 7566 นางสาวปวันรัตน์ แจ้งสว่าง 6/4 รอการบันทึก
21 7597 นางสาวณัฐวดี จำปาศักดิ์ 6/4 รอการบันทึก
22 7599 นางสาวเบญญาพร เกษาพร 6/4 รอการบันทึก
23 7603 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีสมุทร 6/4 รอการบันทึก
24 7637 นางสาวสุนารักษ์ คงเมือง 6/4 รอการบันทึก
25 7683 นางสาวศิริภัสสร ภู่กลัด 6/4 รอการบันทึก
26 8419 นางสาวสุชาดา จันทิมา 6/4 รอการบันทึก
27 8437 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ 6/4 รอการบันทึก
28 8438 นางสาวณัฐณิชา ศฤงคาร 6/4 รอการบันทึก
29 8439 นางสาวปูรดา ชนัตถ์นันทิพัฒน์ 6/4 รอการบันทึก
30 8440 นางสาวพลอยณภัทร พิศาลญาณวงค์ 6/4 รอการบันทึก
31 8441 นางสาวอนัญญา สุมาลี 6/4 รอการบันทึก
32 8456 นางสาวปวริศา สีสัน 6/4 รอการบันทึก
33 8458 นางสาวเด็กหญิงจันทร์จรี ลำไพเราะ 6/4 รอการบันทึก