นักเรียนขาดเรียน วันที่ : 2023-09-25  ห้อง 3/5
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะ
1 เด็กชายพีรพัฒน์ สายทอง
2 เด็กชายอนุสรณ์ แร่มี
3 เด็กหญิงรุ่งนภา กลิ่นหอม
4 เด็กหญิงศรันย์พร โพธิถนอม
5 เด็กหญิงชญานันท์ แสงงาม
6 เด็กหญิงเพชรอาภา ไข่เกตุ