ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7475 เด็กชายการินธร วรวิเวศ 1/2 รอการบันทึก
2 7479 เด็กชายธีรเทพ กลิ่นสีทอง 1/2 รอการบันทึก
3 7480 เด็กชายปวริศร์ จำปาศักดิ์ 1/2 รอการบันทึก
4 7483 เด็กชายวุฒิชัย เชาวริต 1/2 รอการบันทึก
5 7485 เด็กชายสุชานันท์ กรรมกร 1/2 รอการบันทึก
6 7486 เด็กชายอัคคเดช การะภักดี 1/2 รอการบันทึก
7 7510 เด็กชายชัยพฤกษ์ แฝงสูงเนิน 1/2 รอการบันทึก
8 7511 เด็กชายณัฐนันท์ สมกุล 1/2 รอการบันทึก
9 7512 เด็กชายณัฐพล ม้าวิเศษ 1/2 รอการบันทึก
10 7515 เด็กชายนฤภัทร คชฤทธิ์ 1/2 รอการบันทึก
11 7516 เด็กชายพยากรณ์ ศรีเพ็ง 1/2 รอการบันทึก
12 7517 เด็กชายพัชรพล ทองใส 1/2 รอการบันทึก
13 7519 เด็กชายพีรณัฐ ยืนยง 1/2 รอการบันทึก
14 7522 เด็กชายวรภักดิ์ วระชินา 1/2 รอการบันทึก
15 7523 เด็กชายวิรวัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว 1/2 รอการบันทึก
16 7524 เด็กชายวีรวุฒิ อุส่าห์ดี 1/2 รอการบันทึก
17 7526 เด็กชายสมพร พลบุญ 1/2 รอการบันทึก
18 7494 เด็กหญิงทัศณิชา มาลาศรี 1/2 รอการบันทึก
19 7501 เด็กหญิงมาลินี จรัสเอี่ยม 1/2 รอการบันทึก
20 7507 เด็กหญิงอาทิตยา สินสถาน 1/2 รอการบันทึก
21 7528 เด็กหญิงจุนโกะ ฮัทโตริ 1/2 รอการบันทึก
22 7529 เด็กหญิงชนกนันท์ ดามี 1/2 รอการบันทึก
23 7530 เด็กหญิงชลธิชา ชัยบัญหา 1/2 รอการบันทึก
24 7531 เด็กหญิงนภาพร ใจนวล 1/2 รอการบันทึก
25 7532 เด็กหญิงนรากร ภูอ่าว 1/2 รอการบันทึก
26 7533 เด็กหญิงนิชดา พาน้อย 1/2 รอการบันทึก
27 7535 เด็กหญิงพรธวัล อำพรรณ 1/2 รอการบันทึก
28 7536 เด็กหญิงพรพิมล เอี่ยมช้อย 1/2 รอการบันทึก
29 7537 เด็กหญิงภัทรธิดา ม่วงมี 1/2 รอการบันทึก
30 7540 เด็กหญิงอรอุมา พรหมมาตร์ 1/2 รอการบันทึก
31 7541 เด็กหญิงอาริสา ชุมภูสุวงษ์ 1/2 รอการบันทึก
32 7542 เด็กหญิงอารียา รูปโสม 1/2 รอการบันทึก
33 7675 เด็กหญิงพัชรา สันทาลุนัย 1/2 รอการบันทึก
34 7684 เด็กหญิงมนัญญา แก้วอ่อง 1/2 รอการบันทึก