ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7233 เด็กชายชรัมย์รัตน์ อิ่มเคี่ยม 2/3 รอการบันทึก
2 7235 เด็กชายธนากร เที่ยงอยู่ 2/3 รอการบันทึก
3 7236 เด็กชายน้ำเงิน ปานเงิน 2/3 รอการบันทึก
4 7239 เด็กชายยศสรัล แก้วตา 2/3 รอการบันทึก
5 7244 เด็กชายสมประสงค์ บัวศรีตัน 2/3 รอการบันทึก
6 7247 เด็กชายอนุรักษ์ ป้องเขต 2/3 รอการบันทึก
7 7302 เด็กชายขวัญชัย แก้วจันทร์ 2/3 รอการบันทึก
8 7303 เด็กชายคมกฤษ พวงราช 2/3 รอการบันทึก
9 7304 เด็กชายจักรภพ พลเสนา 2/3 รอการบันทึก
10 7305 เด็กชายณัฐวัฒน์ สารแดง 2/3 รอการบันทึก
11 7306 เด็กชายทัตชัย หารเอี่ยม 2/3 รอการบันทึก
12 7308 เด็กชายนเรทร การะเกตุ 2/3 รอการบันทึก
13 7309 เด็กชายนิติกร ภูมิเลิศ 2/3 รอการบันทึก
14 7312 เด็กชายภูมินทร์ ศรีกำแหง 2/3 รอการบันทึก
15 7313 เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐสังข์ 2/3 รอการบันทึก
16 7315 เด็กชายวรฤทธิ์ โคตสีนวล 2/3 รอการบันทึก
17 7317 เด็กชายโสพี ดีบ้านคลอง 2/3 รอการบันทึก
18 7319 เด็กชายอภิรักษ์ หงษ์เวียงจันทร์ 2/3 รอการบันทึก
19 7459 เด็กชายอนันตชัย คำพิพจน์ 2/3 รอการบันทึก
20 7255 เด็กหญิงธนกาญจน์ ป้องเต่า 2/3 รอการบันทึก
21 7258 เด็กหญิงปราถนา บุญเชย 2/3 รอการบันทึก
22 7320 เด็กหญิงจุฑามาศ สมานวงษ์ 2/3 รอการบันทึก
23 7321 เด็กหญิงณัชชา รื่นลม 2/3 รอการบันทึก
24 7322 เด็กหญิงธัญพร เจริญราช 2/3 รอการบันทึก
25 7323 เด็กหญิงพรรพษา โสภาเพีย 2/3 รอการบันทึก
26 7324 เด็กหญิงพลอยไพย์ริน พุ่มพวง 2/3 รอการบันทึก
27 7325 เด็กหญิงภารดี ไพเตี้ย 2/3 รอการบันทึก
28 7326 เด็กหญิงมาริสา ไลไธสง 2/3 รอการบันทึก
29 7327 เด็กหญิงมาวิตา แสงศรีธูป 2/3 รอการบันทึก
30 7329 เด็กหญิงรุ่งนภา พ่วงเกิด 2/3 รอการบันทึก
31 7331 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ สุขกัลยา 2/3 รอการบันทึก
32 7332 เด็กหญิงสุกัญญา ตุ่นกอ 2/3 รอการบันทึก
33 7333 เด็กหญิงสุจินดา ดูลาสัตย์ 2/3 รอการบันทึก
34 7334 เด็กหญิงสุนิสา พุทธรักษา 2/3 รอการบันทึก
35 7335 เด็กหญิงสุภัชรีย์ เหล็กคม 2/3 รอการบันทึก
36 7336 เด็กหญิงอนุสสรา ดาสา 2/3 รอการบันทึก