ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6819 นายเขตต์ จังพล 4/4 รอการบันทึก
2 6835 นายอานนท์ มะลิลา 4/4 รอการบันทึก
3 6860 นายกุศล สินดี 4/4 รอการบันทึก
4 6863 นายณัฐพร เกษหอม 4/4 รอการบันทึก
5 6867 นายธรรมรักษ์ มาทำมา 4/4 รอการบันทึก
6 6869 นายบริรักษ์ บุสดี 4/4 รอการบันทึก
7 6873 นายลิขิต หน่อสุริวงค์ 4/4 รอการบันทึก
8 6874 นายเสกสรรค์ ทองเสม 4/4 รอการบันทึก
9 6896 นายกันตินันท์ บุญประจักษ์ 4/4 รอการบันทึก
10 6898 นายจิรสิน ลือคำหาญ 4/4 รอการบันทึก
11 6902 นายนัทธพงศ์ นาคเอก 4/4 รอการบันทึก
12 6905 เด็กชายวรรธนัย ไชยหงษ์ 4/4 รอการบันทึก
13 6909 เด็กชายศักดิ์ดา สุวรรณบล 4/4 รอการบันทึก
14 6912 นายสุทธิกานต์ แดงสิงห์ 4/4 รอการบันทึก
15 6913 นายอนัญลักษณ์ สิงห์บุญ 4/4 รอการบันทึก
16 6939 นายณัฐพล เกษหอม 4/4 รอการบันทึก
17 6941 นายธนากร คุ้มจุ่น 4/4 รอการบันทึก
18 6942 นายธนาวุฒิ แสงเงิน 4/4 รอการบันทึก
19 6945 นายภูวนาท สุพร 4/4 รอการบันทึก
20 6947 นายราชศักดิ์ เพชรพงศ์ 4/4 รอการบันทึก
21 6950 นายศุภโชค อินทร์รัตน์ 4/4 รอการบันทึก
22 6951 นายอนันต์ยศ สิงห์บุญ 4/4 รอการบันทึก
23 7469 นายจิระสิน ชาบุตร 4/4 รอการบันทึก
24 6883 นางสาวปนัดดา ริดมี 4/4 รอการบันทึก
25 6953 นางสาวกุสุมา พูนมาก 4/4 รอการบันทึก
26 6956 เด็กหญิงชลนิภา ฤทธิ์ทอง 4/4 รอการบันทึก
27 6958 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสมุทร 4/4 รอการบันทึก
28 7028 เด็กหญิงสุภาวดี อ้นพา 4/4 รอการบันทึก
29 7451 เด็กหญิงชลธร เทียนแดง 4/4 รอการบันทึก
30 7461 นางสาวจิราพร การะภักดี 4/4 รอการบันทึก
31 7668 นางสาวรุ่งนภา แก้วพวง 4/4 รอการบันทึก
32 7669 นางสาวศิริยาพร กันชัยภูมิ 4/4 รอการบันทึก
33 7670 นางสาวชนาพร พิมสา 4/4 รอการบันทึก