ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6591 นายทักษิณ วงค์นิคม 5/4 รอการบันทึก
2 6631 นายทรงวุฒิ บรรเทิงจิตย์ 5/4 รอการบันทึก
3 6637 นายคามิน ดาสาลี 5/4 รอการบันทึก
4 6643 นายณรงค์ศักดิ์ สูงรุ่ง 5/4 รอการบันทึก
5 6644 นายวงตะวัน จำปาศักดิ์ 5/4 รอการบันทึก
6 6678 นายพีรพัฒน์ ด้านจันทรา 5/4 รอการบันทึก
7 6681 นายกรรณทรรป นาเมืองรักษ์ 5/4 รอการบันทึก
8 6711 นายสุดยอด สมบุญพร้อม 5/4 รอการบันทึก
9 6712 นายทนงเดช เหล็กคม 5/4 รอการบันทึก
10 6714 นายธันวา กรุงเก่า 5/4 รอการบันทึก
11 6715 นายณัฐกิตต์ กุลบุตร 5/4 รอการบันทึก
12 6716 นายทองพูล เอกปัจชา 5/4 รอการบันทึก
13 6717 นายนวพล นาเมืองรักษ์ 5/4 รอการบันทึก
14 6737 นางสาวสุชามาศ โพธิ์เมือง 5/4 รอการบันทึก
15 6739 นางสาวสุนิสา พันธ์ละออง 5/4 รอการบันทึก
16 6745 นางสาววริศรา พ่วงเขียว 5/4 รอการบันทึก
17 7010 นางสาวศุภาลัย จูนิยม 5/4 รอการบันทึก
18 7441 นางสาวปราริสา พานชัย 5/4 รอการบันทึก
19 7442 นางสาวศิริกัญญา ไชยสิม 5/4 รอการบันทึก
20 7444 นางสาวนฤมล เฝ้าเวียงคำ 5/4 รอการบันทึก
21 7445 นางสาวอนัทดา ประสมทอง 5/4 รอการบันทึก
22 7446 นางสาวขวัญสุภาพร พิมสา 5/4 รอการบันทึก
23 7447 นางสาวนวพร พาบุตดา 5/4 รอการบันทึก
24 7448 นางสาวนลพรรณ เกยเมือง 5/4 รอการบันทึก