ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6387 นายชนวีร์ ดีบ้านคลอง 6/1 รอการบันทึก
2 6391 นายฐิตวัฒน์ สงค์พิมพ์ 6/1 รอการบันทึก
3 6392 นายณัฐนันท์ โตจิตร 6/1 รอการบันทึก
4 6393 นายณัฐวุติ ทองคงอ่วม 6/1 รอการบันทึก
5 6395 นายนนทพัทธ์ กฐินเทศ 6/1 รอการบันทึก
6 6398 นายปารณัท สิงหเดช 6/1 รอการบันทึก
7 6401 นายภูธเนศ แพงกำแหง 6/1 รอการบันทึก
8 6402 นายวัชรพล ห้วยหงษ์ทอง 6/1 รอการบันทึก
9 6405 นายอธิวัฒน์ พันพิพัฒน์ 6/1 รอการบันทึก
10 6493 นายนัฏฐพร อังคะสุวรรณ์ 6/1 รอการบันทึก
11 6503 นายศิริชัย เพิ่มรุ่งเรือง 6/1 รอการบันทึก
12 6580 นายภาณุพงศ์ บุญพวง 6/1 รอการบันทึก
13 7179 นายกิตติ จันทร์ผิว 6/1 รอการบันทึก
14 7180 นายประชา วังสาย 6/1 รอการบันทึก
15 7181 นายธนาธิป จันทร์ผิว 6/1 รอการบันทึก
16 7454 นายอนุสรณ์ กำมา 6/1 รอการบันทึก
17 7689 นายวรวุฒิ สีขุมเหล็ก 6/1 รอการบันทึก
18 7697 นายณัฏฐ์ปวัตน์ พุ่มพิศ 6/1 รอการบันทึก
19 6407 นางสาวจรรยพร ดีบ้านคลอง 6/1 รอการบันทึก
20 6408 นางสาวจริญญา บุญมามาก 6/1 รอการบันทึก
21 6409 นางสาวชมพูนุท เรืองแก้ว 6/1 รอการบันทึก
22 6410 นางสาวชิตกมล อิ่มเคี่ยม 6/1 รอการบันทึก
23 6411 นางสาวนันธรัช ผิวจันทร์ 6/1 รอการบันทึก
24 6412 นางสาวปาริฉัตร เรืองขจร 6/1 รอการบันทึก
25 6413 นางสาวเมริษา เหลืองอภิชาติ 6/1 รอการบันทึก
26 6415 นางสาวรุ่งนภา ห่วงเทศ 6/1 รอการบันทึก
27 6416 นางสาวลักขณา วระฉัตร 6/1 รอการบันทึก
28 6419 นางสาวสุวรรณา เยี่ยมสมุทร 6/1 รอการบันทึก
29 6442 นางสาวเจนจิรา นันชนิด 6/1 รอการบันทึก
30 6449 นางสาวปิยะธิดา แรงเขตการณ์ 6/1 รอการบันทึก
31 6488 นางสาวสุทธิดา พรมมา 6/1 รอการบันทึก
32 6816 นางสาวสุชาดา ไชยหงษ์ 6/1 รอการบันทึก
33 7182 นางสาวจารี นุชรอด 6/1 รอการบันทึก
34 7184 นางสาวณิชาพร ชุมพล 6/1 รอการบันทึก
35 7185 นางสาวปริยฉัตร ภานุมาศ 6/1 รอการบันทึก
36 7186 นางสาวปิยะธิดา ภูดงบัง 6/1 รอการบันทึก
37 7191 นางสาวณัชชา สวัสดิ์นะที 6/1 รอการบันทึก
38 7216 นางสาววิรัญชนา พันธ์ุหอม 6/1 รอการบันทึก
39 7222 นางสาวธนพร สังข์เดช 6/1 รอการบันทึก
40 7224 นางสาวสุกัญญา สมดวงศรี 6/1 รอการบันทึก
41 7415 นางสาวณัฐชา เรืองขจร 6/1 รอการบันทึก