เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม.

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนระหานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ได้รับอนุมัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2525 และเริ่มเปิดทำการสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยมี นายสังวรณ์ กรพิทักษ์ เป็นครูใหญ่ และได้รับการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ โดยมีนายสุวิทย์ รัตนากร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร (ในขณะนั้น) เป็นผู้นำให้ความอนุเคราะห์และเป็นผู้อุปการะคุณของโรงเรียนตลอดมา

ข้อมูลโรงเรียน

คติพจน์

อตตาหิ อตตโน นาโถ.

คำขวัญ

เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม.

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทดี มีจิตอาสา .

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี .

วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน .

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน.

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์.

3. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

4. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข .

พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา.

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์.

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .