เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม.

บริการนักเรียน

สารสนเทศนักเรียน สถิติการมาเรียน ผลการเรียน และข้อมูลความประพฤติ.

สารสนเทศครู

สารสนเทศครู การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนและข้อมูลส่วนตัว การอบรม.

สารสนเทศผู้บริหาร

รายงาน สารสนเทศ นักเรียน ครู ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน.

ผู้ดูแลระบบ

Administator System การจัดการและควบคุมระบบ

กลุ่มบริหารงานในโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกลุ่มบริหารงานดังนี้.

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินในงบดำเนินงานจากกรมบัญชีกลาง นำฝากและเก็บรักษาเงิน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงานพิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ขอจัดทำช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี งานพัสดุ และระบบควมคุมภายใน ที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ความสำคัญและ ความจำเป็นในการบริหารกิจการนักเรียนการบริหารกิจการนักเรียนคืองานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร การดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ.

ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการมาเรียนในวันนี้ของบุตรหลานได้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกวันที่นี่ >>.

กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันที่:2019-09-27 10:36:20

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รับเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่:2019-09-25 11:31:56

โรงเรียนระหานวิทยาส่งตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันที่:2019-09-25 11:05:29

สมาคมครูอำเภอบึงสามัคคีจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 24กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกในโอกาสนี้ นายศทัต หทัยวรรธน์ประธานในพิ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร

วันที่:2019-09-24 08:07:26

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย. 2562 โดยรายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมี

รับเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ

วันที่:2019-09-24 08:03:03

โรงเรียนระหานวิทยา โดยนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ จาก นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนและประเมินโครงการประจำปี 2562

วันที่:2019-09-09 10:41:40

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการอบรมคณะครู ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนและประเมินโครงการประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติ จากนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการม

กิจกรรมทั้งหมด

ผลงาน ของโรงเรียน

ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2019-08-23 09:47:04

โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประเภทกีฬาตะกร้อ ณ สนามชากังราว โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน นาย.

แข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2019-08-23 09:45:55

โรงเรียนระหานวิทยาจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการผลการแข่งขันมีดังนี้ ผลการแข่งขัน"กรีฑา"กีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกรีฑา..วันที.

ประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2019-08-23 09:44:22

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนระหานวิทยา ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมธัยมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ มห.

ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3

2018-02-20 11:42:08

ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 อันดับ 8 เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน น.ส. ศศินันท์ ประมูล.

ผลงานทั้งหมด

โครงการ ของโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม เด่น ของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-30 09:05:53

โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสา หลั.

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-24 20:26:56

กระถาง Organic Plant Pot เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเ.

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-19 09:02:34

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดิน ตั้งระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหา.

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-18 08:32:01

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครง.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2019-07-05 11:29:48

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะต่างๆ อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่สร้างขยะขึ้นมานั้นเอง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะสด .

.

.