นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน
ลงวันที่
รายละเอียดการยืมเงินและเบิกค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ...
16
06 มิ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ...
60
04 เม.ย. 2561
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ...
475
09 ก.พ. 2561
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ...
181
31 ม.ค. 2561
ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ...
180
18 ธ.ค. 2560
ราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
231
12 มิ.ย. 2560
รายละเอียดการสมัครเรียนต่อโรงเรียนระหานวิทยา ...
9580
02 มี.ค. 2560
รายการหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2560 ...
265
01 มี.ค. 2560
ราคากลาง การจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ ...
242
09 ก.พ. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ...
282
09 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
368
30 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
395
30 ก.ย. 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ...
781
07 ก.ค. 2559