นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน
ลงวันที่
รายละเอียดการยืมเงินและเบิกค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ...
64
06 มิ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ...
113
04 เม.ย. 2561
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ...
520
09 ก.พ. 2561
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ...
245
31 ม.ค. 2561
ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ...
243
18 ธ.ค. 2560
ราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
285
12 มิ.ย. 2560
รายละเอียดการสมัครเรียนต่อโรงเรียนระหานวิทยา ...
9645
02 มี.ค. 2560
รายการหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2560 ...
320
01 มี.ค. 2560
ราคากลาง การจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ ...
305
09 ก.พ. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ...
333
09 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
425
30 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
439
30 ก.ย. 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ...
863
07 ก.ค. 2559