นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
กำหนดการประเมินห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
        ขอแจ้งกำหนดการประเมินห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จะดำเนินการประเมินโดยคระกรรมการ อันได้แก่ฝ่ายบริหารจำนวน 6 ท่าน  และมีกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 นี้ ขอให้คณะครูทุกท่านดำเนินการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพร้อมรับการประเมินตามวันและเวลาดังกล่าว